Darniojo vystymosi poveikis teisei į informaciją: teisė į aplinkos informaciją
Darnaus vystymosi informacija ir komunikacija
Marija Stonkienė
Published 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3361
PDF

How to Cite

Darniojo vystymosi poveikis teisei į informaciją: teisė į aplinkos informaciją (M. Stonkienė , Trans.). (2008). Information & Media, 46, 7-23. https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3361

Abstract

Straipsnyje tiriamas darniojo vystymosi poveikis teisei į informaciją. Teigiant, kad visuomenės raidos kryptingumas plečia įvairias žmogaus teisių raiškas, skatina jų turinio plėtrą, analizuojama teisės į informaciją turinio plėtra. Teisės į informaciją turinyje išskiriama aplinkos tematika. Ši tematika yra anksčiausiai sureikšminta darniajame vystymesi.
Tarptautinių, Europos Sąjungos ir nacionalinių (Lietuvos) teisės aktų analizės pagrindu daroma išvada, kad yra kuriama teisės į aplinkos informaciją realizavimo sistema. Šios sistemos pagrindu yra tarpvalstybinė aplinkos informacijos teikimo tvarka, bendraisiais tarptautiniais ir Europos Sąjungos standartais grįsta nacionalinė (Lietuvos) teisės į aplinkos informaciją užtikrinimo sistema.
Atliktas tyrimas leidžia pastebėti, kad aplinkos informacijos teikimas visuomenei užtikrinamas dviem būdais: reglamentuojant visuomenės teisę dalyvauti vertinant ūkinės ar kitos veiklos poveikį aplinkai ir garantuojant visuomenės teisę į valdžios institucijų kaupiamą aplinkos informaciją. Teisė į aplinkos informaciją teisės aktais pripažįstama visuomenei, t. y. kiekvienam visuomenės nariui be jokių išlygų ar reikalavimų. Aplinkos informacijos teikimo visuomenei subjektai yra valstybės valdžios institucijos ir atitinkamą ūkinę veiklą planuojantys, siūlantys subjektai. Šie subjektai visuomenei informaciją teikia tik teisės aktų nustatyta forma, dalyvaudami poveikio vertinimo procedūroje. Lietuvos situacijos tyrimas leidžia pastebėti, kad aplinkos informacijos teikimas valstybės institucijų nurodymu yra perkeliamas tiesiogiai ūkinę veiklą planuojančiam, siūlančiam subjektui.

The impact of sustainable development to the right to information: the right to environmental information
Marija Stonkienė

PDF

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>