Informaciniai Europos aukštojo mokslo erdvės socialinio aukštojo mokslo matmens plėtotės aspektai
-
Marija Stonkienė
Published 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2013.0.1591
PDF

How to Cite

Stonkienė M. (2013). Informaciniai Europos aukštojo mokslo erdvės socialinio aukštojo mokslo matmens plėtotės aspektai. Information & Media, 63, 65-81. https://doi.org/10.15388/Im.2013.0.1591

Abstract

Straipsnyje analizuojami kuriant Europos aukštojo mokslo erdvę keliamo strateginio tikslo – užtikrinti aukštojo mokslo socialinio matmens plėtotę – informaciniai aspektai. Informacinių socialinio aukštojo mokslo matmens aspektų svarbą pabrėžia tai, kad ES švietimo ir mokslo politika grindžiama atvirojo koordinavimo metodu. Informaciniai socialinio aukštojo mokslo matmens aspektai analizuojami atliekant ES politinių strateginių dokumentų, Bolonijos proceso dokumentų ir Bolonijos proceso pažangos ataskaitų duomenų tyrimą. Analizė parodė, kad vis daugiau dėmesio skiriama informaciniams socialinio
aukštojo mokslo matmens aspektams, nepakanka informacijos apie socialinį aukštojo mokslo matmenį, stinga nacionalinių duomenų, kyla nepalyginamumo problemų. Analizuojant Bolonijos proceso ataskaitas pastebėta besiplečianti informacinė socialinio aukštojo mokslo matmens aprėptis.
Reikšminiai žodžiai: Europos aukštojo mokslo erdvė, Bolonijos procesas, socialinis aukštojo mokslo matmuo, socialinio aukštojo mokslo Europos aukštojo mokslo erdvėje matmens standartai, socialinio aukštojo mokslo Europos aukštojo mokslo erdvėje matmens rodikliai, socialinio aukštojo mokslo Europos
aukštojo mokslo erdvėje matmens rodiklių duomenys.

Information aspects of the social dimension of higher education in the European higher education area
Marija Stonkienė

Summary
This paper deals with the informational aspects of ensuring the social development of higher educa­tion – the strategic objective in creating the Euro­pean higher education area. The importance of the informational aspects of social dimension in higher education is indicated by the fact that the EU educa­tion and training policy is based on the open method of coordination.
Informational aspects of the social dimension of higher education are examined by performing an analysis of the EU documents on policy strategy, the Bologna Process documents, and the Bologna pro­cess progress report. The investigation has revealed a growing emphasis on the informational aspects of the social dimension of higher education, which is caused by the lack of respective information, the shortage of national data and non-comparability problems. In the analysis of the Bologna process report, the paper notes an expanding reach of the informational aspects of the social dimension of higher education.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>