Socialinio darbo studentų savo asmenybės savybių vertinimas ir jų sąsajos su pasirinkimo studijuoti socialinį darbą motyvais ir ketinimu jį dirbti
Socialinio darbo profesionalizacija
Vitalija Lepeškienė
Justina Žuromskaja
Published 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/STEPP.2012.0.1860
PDF

How to Cite

Socialinio darbo studentų savo asmenybės savybių vertinimas ir jų sąsajos su pasirinkimo studijuoti socialinį darbą motyvais ir ketinimu jį dirbti (V. Lepeškienė & J. Žuromskaja , Trans.). (2012). Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 6, 33-44. https://doi.org/10.15388/STEPP.2012.0.1860

Abstract

Vilniaus universitetas
Universiteto g. 9/1, LT-01313 Vilnius
Tel. 266 76 10. El. paštas: vilep@delfi.lt

Vilniaus universitetas
Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius
Tel. (8 674) 600 93. El. paštas: justina.zur@gmail.com 

Straipsnyje nagrinėjamos socialinio darbo studentų studijų programos rinkimosi motyvų ir ketinimo dirbti pagal specialybę sąsajos su studentų sau priskiriamomis asmenybės savybėmis. Straipsnio tikslas – apžvelgti įvairių šalių autorių požiūrius į socialinio darbuotojo asmenybės savybių vaidmenį profesinėje veikloje ir ištirti, kokiomis asmenybės savybėmis pasižymintys studentai (jų pačių požiūriu) ketina dirbti šį darbą ir kokius įvardija studijų programos rinkimosi motyvus. Išanalizavus 118 Vilniaus universiteto studentų atsakymus paaiškėjo, kad dominuojantys studijų programos rinkimosi motyvai – noras bendrauti su žmonėmis ir įsitikinimas, kad profesija atitinka poreikius ir interesus. Norėję įstoti į socialinio darbo studijų programą studentai laiko save empatiškesniais ir humaniškesniais nei nenorėję įstoti, kelis kartus dažniau reiškia pagarbą žmonėms ir teikia jiems nešališką pagalbą. Ketinančiųjų dirbti pagal specialybę elgesyje dažniau reiškiasi empatija, pagarba, užuojauta, šiluma ir nešališka pagalba. Taigi respondentų ir studijų programos rinkimasis, ir ketinimas dirbti socialinį darbą yra susiję su sau priskiriamomis asmenybės savybėmis, įvardijamomis kaip būtinos socialiniams darbuotojams.
Pagrindiniai žodžiai: studijų programos rinkimosi motyvai, socialinių darbuotojų asmenybės savybės.

The relevance of social work students’ assessmements of their personality traits to the choice to study social work and intention to work in the field
Vitalija Lepeškienė, Justina Žuromskaja


Summary
The article deals with the issue of the relationship between the motives of choosing social work study program, intention to work as social workers, and personal qualities which the students attribute to themselves. 118 students (from first to fourth year) of social work program of the Vilnius University were surveyed using standardized questionnaire. The research proved that dominating motives for choosing the study program are willingness to deal with people and notion that the profession fits needs and interests of the students. Both choosing of the program and intention to work as a social worker are related to possessing personal qualities required for an efficient social worker, such as empathy, unconditional positive regard, warmth, compassion and willingness to help. Those who intend to work as social workers base their decision on believe that the profession will provide possibilities for self-realization, as well as believe that their personal qualities fit demands of the profession, and also their willingness to help people.
Key words: motives of choosing of the study program, personal qualities of the social workers.

PDF