Patologiniu nutukimu sergančių pacientų kepenų histologinių pokyčių vertinimas
Original research work
Karolis Čekas
Gintautas Brimas
Arvydas Laurinavičius
Aušrinė Barakauskienė
Published 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2012.3.2865
PDF

How to Cite

1.
Čekas K, Brimas G, Laurinavičius A, Barakauskienė A. Patologiniu nutukimu sergančių pacientų kepenų histologinių pokyčių vertinimas. LS [Internet]. 2012Jan.1 [cited 2022Sep.26];11(3-4):79-8. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2865

Abstract

Tyrimo tikslas
Įvertinti patologiniu nutukimu sergančių pacientų kepenų histologinius pokyčius ir nustatyti galimus ryšius su demografiniais, kūno masės, laboratoriniais rodikliais bei gretutinėmis ligomis.
Ligoniai ir metodai
Perspektyviajame tyrime dalyvavo 103 pacientai, kuriems buvo atlikta laparoskopinė skrandžio apjuosimo reguliuojama juosta operacija kūno masei mažinti. Jos metu 98 (95,1 proc.) pacientams buvo atlikta kepenų stulpelinė biopsija.
Rezultatai
Statistiškai patikimas ryšys siejo histologinius kepenų rodiklius: 1) steatozę – su vyriška lytimi (p = 0,012), aspartataminotransferaze (AST) (p = 0,003), alaninaminotransferaze (ALT) (p = 0,003); 2) balioninę degeneraciją – su AST (p=0,036), gama-glutamiltransferaze (GGT) (p = 0,018); 3) skiltinį uždegimą – su cukriniu diabetu (CD) (p = 0,006); 4) portinį uždegimą – su trigliceridais (p = 0,011), hipertenzija (p = 0,01), miego apnėja (p = 0,028), hipertenzija su miego apnėja (p = 0,033); 5) fibrozę – su AST (p = 0,016), GGT (p = 0,013), trigliceridais (p = 0,011), CD (p = 0,006), hipertenzija (p = 0,04); 5) nealkoholinės kepenų suriebėjimo ligos aktyvumo indeksą – su kūno masės indeksu (p = 0,032), AST (p = 0,001), ALT (p = 0,012), GGT (p = 0,038), CD (p = 0,029); 6) fibrozės ir uždegimo indeksą – su AST (p = 0,048), hipertenzija (p = 0,007), CD (p = 0,007).
Išvados
Didesnio laipsnio steatozė koreliuoja su padidėjusiais aspartataminotransferazės, alaninaminotransferazės, gama-glutamiltransferazės kiekiais. Didesnio laipsnio kepenų steatozė būdingesnė vyrams. Fibrozinių ir uždegiminių kepenų pokyčių sunkumą geriausiai atspindėjo aspartataminotransferazė ir trigliceridai. Patikimas ryšys siejo cukrinį diabetą, miego apnėją bei hipertenziją su nealkoholiniu steatohepatitu.
Reikšminiai žodžiai: patologinis nutukimas, bariatrinė chirurgija, nealkoholinė kepenų suriebėjimo liga, nealkoholinis steatohepatitas

The histological liver evaluation in morbidly obese subjects

Objective
To evaluate histological liver changes in morbidly obese patients and to look for possible correlations with demographic, body mass, laboratory parameters, comorbidities.
Material and methods
103 patients included in our prospective study had been referred for the obesity surgery and 98 (95.1%) of them had liver biopsies.
Results
Our study assessed significant relations of these parameters: 1) steatosis and male gender (p = 0.012), aspartate transaminase (AST) (p = 0.003), alanine transaminase (ALT) (p = 0.003); 2) hepatocellular ballooning – AST (p = 0.036), gamma-glutamyltransferase (GGT) (p = 0.018); 3) lobular inflammation – diabetes mellitus (p = 0.006); 4) portal inflammation – triglycerides (p = 0.011), hypertension (p = 0.01), obstructive sleep apnea (p = 0.028), hypertension with obstructive sleep apnea (p = 0.033); 5) fibrosis – AST (p = 0.016), GGT (p = 0.013), triglycerides (p = 0.011), diabetes mellitus (p = 0.006), hypertension (p = 0.04); 5) non-alcoholic fatty liver disease activity score – body mass index (p = 0.032), AST (p = 0.001), ALT(p = 0.012), GGT (p = 0.038), diabetes mellitus (p = 0.029); 6) fibro-inflammation index – AST (p = 0.048), hypertension (p = 0.007), diabetes mellitus (p = 0.007).
Conclusions
The severity of liver steatosis preferably reflected aspartate transaminase, alanine transaminase, gamma-glutamyltransferase. The severe liver steatosis was more common among men. The severity of liver fibrosis and inflammation preferably reflected aspartate transaminase, triglycerides. Diabetes mellitus, obstructive sleep apnea and hypertension significantly correlated with non-alcoholic steatohepatitis.
Key words: morbid obesity, bariatric surgery, non-alcoholic fatty liver disease, non-alcoholic steatohepatitis.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>