ECCE HISTORICUS, OR THE MARCH OF CLIO THROUGH LITHUANIA
BOOK SHELF
Titas Krutulys
Published 2018-02-21
https://doi.org/10.15388/LIS.2017.40.11629
PDF

How to Cite

Krutulys T. (2018) “ECCE HISTORICUS, OR THE MARCH OF CLIO THROUGH LITHUANIA”, Lietuvos istorijos studijos, 400, pp. 133-139. doi: 10.15388/LIS.2017.40.11629.

Abstract

Rec.: Aurelijus Gieda, Manifestuojanti Klėja. Istorikai ir istorika Lietuvoje 1883–1940 metais, Vilnius: Vilniaus universitetas, 2017.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy