APIE ATEINANČIĄ SINTETINĖS BIOLOGIJOS KONDRATJEVO BANGĄ IR BIOKAPITALISTINĘ LIETUVĄ
Socialinė filosofija
Zenonas Norkus
Published 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2012.0.1289
PDF

How to Cite

Norkus Z. (2012). APIE ATEINANČIĄ SINTETINĖS BIOLOGIJOS KONDRATJEVO BANGĄ IR BIOKAPITALISTINĘ LIETUVĄ. Problemos, 81, 79-97. https://doi.org/10.15388/Problemos.2012.0.1289

Abstract

Straipsnyje nagrinėjamos šiuo metu prasidedančios naujos mokslinės-techninės revoliucijos technologinės prielaidos ir politinės ekonominės pasekmės. Technologines prielaidas sukuria naujas technomokslas – sintetinė biologija, arba radikali genų inžinerija, kuri leidžia pereiti nuo natūralių gyvybės rūšių
genomo modifikavimo prie dirbtinių rūšių kūrimo. Nors daugiausia masinės informacijos priemonių dėmesio sulaukia sintetinės biologijos perspektyvos medicinoje, didžiausių ekonominių pasekmių jos raida gali turėti energetikoje, tradicinės ir kompiuterių pramonės technologijoje, sukeldama šeštąją Kondratjevo bangą. Jos politinė ekonominė pasekmė – naujo biokapitalistinio gamybos būdo, pakeisiančio dabartinį pofordistinį skaitmeninį kapitalizmą, susiformavimas. Straipsnyje kritikuojamas technologinis determinizmas kaip bendroji socialinės kaitos priežasčių teorija, tačiau pripažįstamas jo adekvatumas technokapitalistinių gamybos būdų atžvilgiu. Kritiškai vertinama Ray’aus Kurzweilio tezė, kad nauja technologinė revoliucija baigsis transhumaniškuoju singuliarumu. Pateikiamas alternatyvus oficialiajam Lietuvos po 2030 metų raidos scenarijus.
Pagrindiniai žodžiai: technologinis determinizmas, sintetinė biologija, šeštoji Kondratjevo banga, biokapitalizmas, Lietuva po 2030 metų.

On the Coming Synthetic Biology Kondratieff Wave and Biocapitalist Lithuania
Zenonas Norkus

Summary
The paper discusses technological conditions and political-economical outcomes of the forthcoming scientific-technological revolution. Its technological
conditions will be created by the synthetic biology (extreme genetic engineeering) as new technoscience in the making which promises the transition from the tinkering modification of the genome of natural life species to the creation of the artificial life species. Mass media focus on the prospects of synthetic biology in the medical biotechnologies. However, the changes in the energetics, technology of traditional and computer industries brought by the advances in the synthetic biology may have much more important economic outcomes, unleashing the 6th Kondratieff wave. The political economical outcome of the synthetic biology technological revolution will be the formation of the new biocapitalist mode of production which will succeed contemporary digital capitalism. The author rejects technological determinism as general theory of causes of social change. However, technological determinism remains suitable for the explanation of social change in the societies grounded in the technocapitalist modes of production. Prediction by Ray Kurzweil of transhuman singularity imminent after synthetic biological revolution in technology is also rejected. The paper closes with the alternative to the official scenario of development of Lithuania by and after 2030.
Key words: technological determinism, synthetic biology, sixth Kondratieff wave, biocapitalism, Lithuania after 2030.

 

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy