ALEGORIJA KAIP KALBĖJIMAS APIE KITYBĘ
Menas, medija ir Kitybė
Lina Vidauskytė
Published 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Relig.2009.1.2772
PDF

How to Cite

Vidauskytė L. (2009) “ALEGORIJA KAIP KALBĖJIMAS APIE KITYBĘ”, Religija ir kultūra, 6(1-2), pp. 117-133. doi: 10.15388/Relig.2009.1.2772.

Abstract

Šiame straipsnyje aptariama Walterio Benjamino alegorijos samprata, kuri gali būti suprantama ir kaip jo taikomas filosofinis alegorinis metodas. Šis metodas traktuojamas kaip būdas kalbėti apie kitybę. Alegorija, kuri reprezentuoja barokinį Trauerspiel (tai savarankiškas žanras, o ne antikinės tragedijos tąsa), pasižymi tam tikru pertrūkiu tarp formos ir turinio, arba tarp reikšmės ir išraiškos. Benjaminas siekia reabilituoti alegoriją – romantikai buvo pradėję ją nuvertinti. Čia pasirodo svarbi Benjamino kalbos samprata, o tiksliau – nuopuolio situacija, kuri atsispindi ir kalboje. Alegorija pasirodo kaip vienintelė įmanoma tokioje situacijoje. Alegorijos fragmentiškumas, konvencijos ir išraiškos dialektika, priklausomybė nuo reikšmę suteikiančio autoriteto, kilmė iš liūdinčio / gedinčio žvilgsnio, kuriam pasaulis suskyla į atskirybes, formali giminystė tokiems turiniams kaip irimas (Verfall) ir mirtis, kilmė iš „kalbos dvasios nuopuolio“ („Sündenfall des Sprachgeistes“), kurį alegorija ir išreiškia, alegorijos sąsaja su kita nei žmogiška būtimi yra pagrindinės filosofinio alegorinio metodo ypatybės.
Pagrindiniai žodžiai: alegorija, simbolis, Barokas, Romantizmas, netiesioginis kalbėjimas, kitybė, Trauerspiel, tiesa.

Allegory as representation of the Other
Lina Vidauskytė

Summary
This article deals with German philosopher’s Walter Benjamin philosophical concept of allegory. The concept of allegory is aplied as method in the main works of Benjamin. This method is concidered as a way of speaking about the Other. Allegory represents Baroque Trauerspiel (it is an autonomous genre rather than continuation of Anciet Tragedy) and have interruption between form and content, meaning and expression. Benjamin seaks the rehabilitation of allegory from its humiliation since Romanticism. Benjamin’s notion of language after the Fall is one of the most important issues for using allegory, or indirect speech. Allegory is nearly the one way of expression in such historical (not mythological) situation. Allegory’s fragmentation, its dialectics of convention and expression, its origin from mourning gaze, formal kinship to such contents as decay and death, its origin from “the Fall of language spirit” etc. are the main characteristics of such philosophical method.
Keywords: allegory, symbol, Baroque, Romanticism, indirect speech, Other, Trauerspiel, truth.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy