Studijų proceso valdymas remiantis modifikuotu vertės grandinės modeliu
Informacinės technologijos mokymui ir studijos
Jurij Tekutov
Saulius Gudas
Vitalijus Denisovas
Published 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2011.0.3151
PDF

How to Cite

Tekutov J., Gudas S., & Denisovas V. (2011). Studijų proceso valdymas remiantis modifikuotu vertės grandinės modeliu. Information & Media, 56, 50-62. https://doi.org/10.15388/Im.2011.0.3151

Abstract

Straipsnyje aptartas požiūris į studijų proceso valdymo formavimą remiantis probleminės srities modeliu. Praktiniu modeliavimo metodo pagrindu parinktas M. Porterio vertės grandinės modelis (VGM). Pateiktas apibendrintas žiniomis grįstos veiklos modelis, skirtas studijų procesui valdyti. Struktūruotame VGM bet kuri veiklos valdymo funkcijos Fi ir veiklos proceso Pj pora (Fi x Pj) sumodeliuota kaip valdomas (veiklos) procesas, nes veiklos valdymo funkcija Fi siekia realizuoti konkrečius veiklos tikslus, nukreipdama (kontroliuodama) veiklos procesą Pj. Studijų proceso valdymo modelis (valdymo požiūriu) susideda iš trijų pagrindinių komponentų, susietų informaciniu grįžtamuoju ryšiu: valdančiosios sistemos, veiklos tikslų ir valdomojo objekto. Straipsnyje patikslinta valdomo proceso principinė schema (formalizuota elementaraus valdymo ciklo struktūra), įvardytas veiklos tikslų (G) poveikis valdančiajai sistemai (VS) ir valdomajam objektui (VO) informacijos transformacijos grįžtamojo ryšio
kontūre. Taip pat pateikti iš VGM gauti studijų proceso parametrai: studijų proceso valdymo informacijos transformavimo žingsniai (valdymo taisyklės) ir atributai (duomenys).

Study Process Management Based on the Modified Value Chain Model
Jurij Tekutov, Saulius Gudas, Vitalijus Denisovas

Summary
The paper deals with the problem of studying the process management related to a particular problem. The presented approach uses the modified value chain model (VCM) to describe the formation procedure of the problem domain knowledge. The major components of the modified VCM (domain knowledge) are management functions and information flows related by the control loop to the processes in the problem domain. The formal description of information transformations of a particular management function is defined as the elementary management cycle (EMC). The concept of EMC is a formalized description of the enterprise management control as the interaction between the function and process, i.e. as two core components of enterprise from the control point of view. The modified VCM-based framework for the management of the study process has been developed and discussed.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy