Digital library of educational resources and services: evaluation of components
Švietimas žinių visuomenėje
Eugenijus Kurilovas
Published 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3440
PDF

How to Cite

Kurilovas E. (2008). Digital library of educational resources and services: evaluation of components. Information & Media, 42(43), 69-77. https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3440

Abstract

The notions of digital library of educational resources and services (DLE) and its main components are presented in the article. DLE is considered here to be the aggregate of knowledge repositories and services organized as complex information system. The requirements and the framework for such system’s architecture design aimed to implement the approach based on the main DLE’s components’ reusability and learning customisation possibilities for its users are briefly presented in the
article. The main components of such DLEs are learning objects (LOs, i.e. learning assets (LAs) and units of learning (UoLs)), their repositories, and appropriate services such as virtual learning environments (VLEs). The article aims to describe the original LOs evaluation instrument based on presented approach for DLE design as well as the original method for complex evaluation of VLEs compounding pedagogical, organizational and technical evaluation criteria. Homogeneous, simple
and clear criteria rating system is suggested for all main DLE components evaluation.

Skaitmeninė mokymo(si) išteklių ir paslaugų biblioteka: sudedamųjų dalių vertinimas
Eugenijus Kurilovas

Santrauka
Straipsnyje pateikiamos skaitmeninės mokymo(si) išteklių ir paslaugų bibliotekos (toliau – biblioteka) ir jos pagrindinių sudedamųjų dalių sąvokos. Biblioteka čia suprantama kaip žinių saugyklų ir atitinkamų paslaugų visuma, suprojektuota kaip kompleksinė informacinė sistema. Straipsnyje trumpai aptariami reikalavimai ir tokių sistemų architektūros projektavimo karkasas, kurių tikslas yra: įgyvendinti mokslinį požiūrį į biblioteką, grindžiamą jos sudedamųjų dalių daugkartinio naudojimo bei naudotojų mokymo(si) individualizavimo galimybėmis. Pagrindinės tokios bibliotekos sudedamosios dalys yra mokymosi objektai (MO, t. y. mokymosi komponentai ir mokymosi vienetai), jų saugyklos ir atitinkamos paslaugos, tokios kaip virtualios mokymosi aplinkos. Straipsnyje aprašomas originalus MO vertinimo įrankis, grindžiamas pasiūlytu moksliniu požiūriu į bibliotekos architektūros projektą, taip pat originalus virtualių mokymosi aplinkų (VMA) kompleksinio vertinimo metodas, jungiantis pedagoginius, organizacinius ir techninius vertinimo kriterijus. Visoms pagrindinėms bibliotekos sudedamosioms dalims vertinti siūloma vienoda, paprasta ir aiški kriterijų rangavimo sistema.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy