TARPTAUTINIS SEMINARAS „POLITIKOS MOKSLŲ RAIDA RYTŲ IR VIDURIO EUROPOJE“
Chronicle
Irmina Matonytė
Published 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/Polit.2009.4.8397
PDF

How to Cite

Matonytė I. (2015). TARPTAUTINIS SEMINARAS „POLITIKOS MOKSLŲ RAIDA RYTŲ IR VIDURIO EUROPOJE“. Politologija, 56(4), 187-189. https://doi.org/10.15388/Polit.2009.4.8397