MEDIJOS IR ISTORIJA
Medijų filosofija
Tomas Kačerauskas
Published 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2010.0.1343
PDF

How to Cite

Kačerauskas T. (2010). MEDIJOS IR ISTORIJA. Problemos, 78, 165-173. https://doi.org/10.15388/Problemos.2010.0.1343

Abstract

Medijos ir istorija – du kultūros pavidalai, veikiantys vienas kitą. Straipsnyje nagrinėjami istoriniai vaizdiniai, iškylantys medijuotoje kultūroje. Ji suvokiama taip pat istoriškai, medijoms keičiant kultūros pobūdį ir socialumo sampratą. Pasak autoriaus, istorija – taip pat medija, dėl kurios bendruomenė tampa tautinė.
Autoriaus teigimu, nėra istorijos apskritai: tegalima kalbėti apie tam tikros bendruomenės istoriją. Skirtingai nei istorija, turinti lokalų aspektą, medijos yra globalaus pobūdžio. Medijos, kuriomis perduodama bendruomenės tradicija, kartu veikia tautos istorijos vaizdą. Šiame perduodamos kultūros horizonte
randasi bet kokia naujovė, įskaitant ir pačią mediją. Straipsnyje pasitelkiami pavyzdžiai ir vardai iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, kurios įvaizdžiai iškyla medijuotoje kultūroje.
Pagrindiniai žodžiai: istorija, medijos, naujovė, tradicija, bendruomenė.

Media and History
Tomas Kačerauskas

Summary
The media and history are two cultural modi that influence each other. The article deals with the historical images emerging in mediated culture. The latter has been treated also in a historical way, while the media change the cultural character and social conception. According to the author, history is also a medium that contributes to the development of national society. The author stresses that there is no history in general; we can speak only about the history of a certain society. Differently from history with its local aspect, the media are global. The media with the help of which the tradition of community has been transferred, influence herewith the image of national history. In this horizon of transferred culture there emerges every novelty, including the very media. The author uses the cases and names from the Grand Duchy of Lithuania, their images emerging in mediated culture.
Keywords: history, media, novelty, tradition, community.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

<< < 2 3 4