POLITINIS VIRSMAS LIETUVOJE: INDIVIDO MĄSTYMO POKYČIAI
Philosophy of Politics
Bronislovas Kuzmickas
Published 2014-06-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2014.0.2924
PDF

How to Cite

Kuzmickas B. (2014). POLITINIS VIRSMAS LIETUVOJE: INDIVIDO MĄSTYMO POKYČIAI. Problemos, 85, 30-41. https://doi.org/10.15388/Problemos.2014.0.2924

Abstract

Straipsnis yra platesnio šiuolaikinės Lietuvos visuomenės mąstymo pokyčių tyrimo dalis. Vadovaujamasi prielaida, kad kiekviena kultūra, istorinė epocha sukuria savo individo ir jo mąstysenos tipą. Aptariami materialieji ir idealieji veiksniai, kurie lemia individo gyvenseną, veiklos motyvaciją ir mąstymą. Tų veiksnių visumai apibrėžti vartojama paradigmos sąvoka. Aptariamos pagrindinės socialinės, ekonominės, politinės sąlygos, skirtingai apibūdinančios totalitarinę ir demokratinę santvarkas, kurios veikė individo mąstymo ypatumus ir pokyčius prieš 1990 metų politinį virsmą ir veikia po jo – per dvidešimt nepriklausomybės metų. Tarp aplinkybių, veikiančių pastarojo laikotarpio individo mąstymą, išskiriama visuomenės vartotojiškumas, globalusis atvirumas, informacinių technologijų naudojimas, kai kurios postmodernizmo idėjos. Parodoma, jog technologijos, įsiskverbdamos į žmonių santykių ir darbo sritį, silpnina tiesioginio bendravimo poreikį, atveria galimybes formuotis netradiciniams tapatumams ir mąstymo būdams. Individų mąstymas evoliucionuoja keliomis kryptimis.
Pagrindiniai žodžiai: individas, mąstymas, politinis virsmas, totalitarizmas, demokratija, vartotojiškumas, informacinės technologijos.

The Political Transformation in Lithuania: Alterations of Individual Mentality
Bronislovas Kuzmickas

Abstract
The article is a part of the research project devoted to the investigation of the changes taking place in the contemporary society of Lithuania. Considering that each culture, each historical epoch creates the type of its own of an individual and his way of thinking, the author analyses material and ideal factors which influence individual’s way of thinking and motivation. The concept of paradigm is used to denote the whole of these factors. There are highlighted the basic social, economic, political circumstances, which differently characterize totalitarian and democratic political systems and have influence on the mentality of an individual before the political transformation of 1990 and after it during the twenty years of independence. Consumerism, wide application of information technologies, global openness, certain ideas of postmodernity are singled out among the circumstances influencing mentality of individuals. The usage of communication technologies is weakening the need for direct personal contacts, thus opening ways to develop non-traditional identities and modes of thinking. The individual thinking is thus evolving in several directions.
Keywords: individual, thinking, political transformation, totalitarianism, democracy, consumerism, information technologies.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy