IKIPOLITIŠKUMAS IR POLITIŠKUMAS ARISTOTELIO POLITIKOJE
Philosophy of Politics
Vilius Bartninkas
Published 2014-06-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2014.0.2925
PDF

How to Cite

Bartninkas V. (2014). IKIPOLITIŠKUMAS IR POLITIŠKUMAS ARISTOTELIO POLITIKOJE. Problemos, 85, 18-29. https://doi.org/10.15388/Problemos.2014.0.2925

Abstract

Straipsnyje teigiama, kad ikipolitiškumo ir politiškumo skirtis, išreikšta valstybės ir namų ūkio sąvokomis, yra esminga suvokiant Aristotelio bendruomeninius projektus. Mąstymas šia skirtimi atskleidžia tokių bendruomeninių projektų struktūrą ir principus bei pašalina įtampas, glūdinčias skirtinguose ir dažnai nesuderinamuose Aristotelio teiginiuose. Straipsnyje parodoma, kaip namų ūkį bei valstybę galima apibrėžti kaip skirtingas ir vis dėlto tarpusavyje priklausomas bendruomenes ir kaip jų apibrėžimai paveikia konkrečių konstitucinių bendruomenių suvokimą.
Pagrindiniai žodžiai: Politika, ikipolitiškumas, politiškumas, valstybė, namų ūkis.

Ikipolitiškumas ir politiškumas Aristotelio Politikoje
Vilius Bartninkas

Abstract
The paper argues that the distinction between the pre-political and the political in the form of the household and the state is essential to the understanding of Aristotle’s communal projects. The analysis with the help of this distinction reveals the structure and principles of Aristotelian communal projects and removes tensions, which are rooted in different and frequently incompatible statements of Aristotle. In the course of the paper, it is showed that the household and the state can be defined as separate and yet interdependent communities and how these definitions affect the understanding of concrete constitutional communities.
Keywords: Politics, the political, the pre-political, state, household.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy