UNITY IN ANCIENT AND MODERN PHILOSOPHY AND THE HYPOTHESIS OF UNIVERSAL HISTORY
Socialinė ir politinė filosofija
Burt C. Hopkins
Published 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2012.0.726
PDF

How to Cite

Hopkins B. C. (2012). UNITY IN ANCIENT AND MODERN PHILOSOPHY AND THE HYPOTHESIS OF UNIVERSAL HISTORY. Problemos, 82, 59-69. https://doi.org/10.15388/Problemos.2012.0.726

Abstract

The paper argues for three things. First, that the abstract concepts of ancient Greek and modern mathematics are fundamentally different. The general treatment of mathematical things in ancient Greek mathematics manifestly does not presuppose a general mathematical object, while in modern mathematics the generality of the method presupposes precisely such a general mathematical object. Two, that this difference in abstract concepts of mathematics makes a difference in our understanding of a discipline other than mathematics, specifically, in the discipline of history. And, three, that what is at issue in this difference is whether it is necessary for human beings to understand themselves from the perspective of history in order to understand themselves properly as human.
Keywords: mathematical objects, concept of number, history, self-consciousness.

Vienumas antikos ir naujųjų laikų filosofijoje ir visuotinės istorijos hipotezė
Burt C. Hopkins

Santrauka
Šiame straipsnyje ginamos trys tezės. Pirma, kad abstrakčios antikos ir naujųjų laikų matematikos sąvokos yra fundamentaliai skirtingos. Bendras matematinių dalykų traktavimas antikos matematikoje akivaizdžiai nesuponuoja tokios matematinio objekto sąvokos, kokią numato naujųjų laikų matematikos metodas. Antra, šis abstrakčių matematikos sąvokų skirtingumas turi įtakos kitos, nematematinės disciplinos, o būtent – istorijos, supratimui. Trečia, šio skirtumo esminis aspektas yra klausimas, ar savęs kaip žmogaus suvokimui būtina suprasti save iš istorijos perspektyvos.
Pagrindiniai žodžiai: matematiniai objektai, skaičiaus sąvoka, istorija, savimonė.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy