RATIONALITY: NORMAL MENTAL FUNCTIONING OR PSYCHOLOGICAL COHERENCE?
Moralės filosofija
Ieva Vasilionytė
Published 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2012.0.729
PDF

How to Cite

Vasilionytė I. (2012). RATIONALITY: NORMAL MENTAL FUNCTIONING OR PSYCHOLOGICAL COHERENCE?. Problemos, 82, 99-111. https://doi.org/10.15388/Problemos.2012.0.729

Abstract

A version of the rationalist internalist argument, employing a pro tanto reading of the term “normative reason”, is often criticized due to its conception of rationality. It is said that the condition of rationality is insufficient to secure the necessary relation between the moral judgement and the respective motivation to act. I claim that such a criticism is based on the false supposition that rationality is to be identified with normal mental functioning. It is shown that for the rationalist internalists rationality does and should rather amount to inner psychological coherence, and that the respective conception of irrationality can account for all the purported counterexamples to the motivational internalism. In addition, I pinpoint that “full rationality” is neither an intuitive notion nor a necessary condition for the rationalist internalism to hold, therefore, a line of criticism employing the notion misses the target.
Keywords: rationalist internalism, coherence, full rationality, pro tanto normative reason.

Racionalumas: normalus psichinis funkcionavimas ar psichologinis koherentiškumas?
Ieva Vasilionytė

Santrauka

Racionalistinio internalizmo argumento versija, normatyvaus pagrindo terminą vartojanti pro tanto reikšme, neretai kritikuojama nusitaikius į jos racionalumo sampratą. Teigiama, kad veikėjo racionalumo sąlyga nėra pakankama būtinam ryšiui tarp moralinio sprendinio arba normatyvaus pagrindo bei atitinkamos motyvacijos veiksmui užtikrinti. Straipsnyje teigiama, kad tokia kritika remiasi klaidinga prielaida, jog racionalumas tapatintinas su normaliu psichiniu funkcionavimu. Parodoma, kad racionalistiniams internalistams racionalumas yra ir turėtų būti tapatintinas veikiau su vidiniu veikėjo psichologijos koherentiškumu, o atitinkama iracionalumo samprata pajėgi apimti visus motyvaciniam internalizmui tariamai prieštaraujančius atvejus. Taip pat patikslinama, jog „visiškas racionalumas“ nėra nei intuityvi sąvoka, nei būtina sąlyga racionalistinio internalizmo teisingumui, todėl kritika, besiremianti šia sąvoka, nepasiekia tikslo.
Pagrindiniai žodžiai: racionalistinis internalizmas, racionalumas, koherentiškumas, visiškas racionalumas, pro tanto normatyvus pagrindas.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy