NAUJOSIOS MEDIJOS KAIP KLASIKINĖS UGDYMO PARADIGMOS ALTERNATYVA
Ugdymo filosofija
Darius Klibavičius
Published 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2013.0.827
PDF

How to Cite

Klibavičius D. (2013). NAUJOSIOS MEDIJOS KAIP KLASIKINĖS UGDYMO PARADIGMOS ALTERNATYVA. Problemos, 83, 133-144. https://doi.org/10.15388/Problemos.2013.0.827

Abstract

Straipsnyje nagrinėjamas naujosiomis medijomis grindžiamas ugdymas kaip alternatyva masinės spaudos inicijuotai klasikinei ugdymo paradigmai. Tiriama dviejų medijų filosofijos modelių – fonetinio rašto kaip paradigminės naujovės atsiradimo Antikoje ir elektroninių medijų išplitimo Naujausiais laikais – priešstata. Kadangi raštas pakeitė sakytinę tradiciją, spauda – rašymo ranka kultūrą, o naujosios elektroninės
ir skaitmeninės medijos išstumia spausdintinio žodžio dominavimą, kiekviena iš šių komunikacijos technologijų traktuojama kaip svarbus kokybinis ankstesnės technologijos išplėtimas. Tekste svarstomas klausimas, kaip šios transformacijos paveikė ugdymo aplinką, mokymosi procesą ir besimokančiųjų juslinį patyrimą. Antikinė ugdymo sistema daugiausia dėmesio skyrė asmens formavimui ir klausimams apie priežastis bei pagrindus, o Naujausieji laikai iš esmės orientuojasi į elektronines informacijos struktūras ir jų sukeltų padarinių bei efektų refleksiją.

New Media as an Alternative to the Classical Paradigm of Education
Darius Klibavičius

Summary
The article focuses on the new media-based education as an alternative to the classical paradigm of education initiated by print culture. Therefore, the controversy between two media philosophy models is analysed here. One of these models refers to phonetic writing as a paradigmatic innovation which appeared in the Antiquity, while the other one is related to the emergence of electronic media in the Contemporary Age. Although the oral tradition was replaced by writing and handwriting culture by print, similarly the domination of the printed word is being displaced by the new electronic and digital media, each of these communication technologies is treated as a vastly important qualitative extension of the previous one. Thus, the article aims to answer the question of how these transformations have affected the teaching and learning environment, the learning process and students’ sensory experience. While the Antique education system was focused on the development of personality and the issues of reasons and causes, the Contemporary Age pays a lot of attention to the structures of electronic information as well as to the reflection of their consequences and effects.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy