Oficialiosios statistikos terminijos norminimas
Articles
Gita Burokaitė
Lietuvos statistikos departamentas
Published 2009-12-20
https://doi.org/10.15388/LJS.2009.13967
PDF

Keywords

none

How to Cite

Burokaitė G. (2009) “Oficialiosios statistikos terminijos norminimas”, Lithuanian Journal of Statistics, 48(1), pp. 116-121. doi: 10.15388/LJS.2009.13967.

Abstract

Šioje apžvalgoje trumpai aptariamas ofi­cia­liosios statistikos norminimo darbas nuo 2004-ųjų – kai buvo paskelbtas skirtingų veiklos sričių terminijos norminimą valstybės institucijose reguliuojantis Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymas (Žin., 2004, Nr. 7-129). Vadovaujantis šiuo įstatymu, Sta­tis­ti­kos departamente, kaip ir kitose valstybės ins­ti­tu­­cijose, buvo sukurta terminijos komisija, atsa­kinga už oficialiosios statistikos esamų terminų inven­tori­zavimą ir naujų terminų kūrimą. Be šios komisijos veik­los, paskirties, tikslų, darbo organizavimo ir prin­cipų apžvalgos, pristatomas ir naujas projektas – elek­tro­ninis statistikos terminų žodynas (eSTŽ) – jau šių metų rugsėjo mėn., planuojama, tapsiantis prieinamas vi­siems oficialiosios statistikos rengėjams ir varto­tojams.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy