No 14 (2020): Taikomoji kalbotyra [In progress]

No 14 (2020)