Semiotic Insights into Aristotle’s Theory of Being: Definition and Model of Sign
-
Algirdas Budrevičius
Published 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2012.0.1069
PDF

How to Cite

Budrevičius A. (2012). Semiotic Insights into Aristotle’s Theory of Being: Definition and Model of Sign. Information & Media, 61, 113-135. https://doi.org/10.15388/Im.2012.0.1069

Abstract

This paper is aimed to develop a model of the sign as homomorphism (i.e. similarity of form) as the initial part of a strict and fundamental theory of sign. Many various signs—photographs, pictures, sculptures, diagrams, surface maps, etc.—might be viewed in terms of homomorphism. The proposed model of sign as a homomorphism is derived using Aristotle’s theory of being. Two principles of Aristotle’s theory—form and matter—are used as elementary ideas in the model of sign. The main peculiarity of the undertaken approach to semiotics is treating a sign and a signified object as derivative ideas; they are constructed as compounds of form and matter. To achieve more strictness, the model of sign is treated in terms of the system of Cartesian coordinates modified for the articulation of being. Intentionality is viewed as the key idea in the model of sign. The approach to the definition of sign presented in this paper can be viewed as an ontological alternative to Peirce’s one.
Keywords: sign as homomorphism, Aristotle, hylomorphism, Cartesian coordinate system, ontology.

Aristotelio esaties teorijos semiotinės įžvalgos
Algirdas Budrevičius

Santrauka
Pagrindinis šio straipsnio tyrimo dalykas yra ženklas kaip žymimojo objekto homomorfizmas – tai yra ženklas kaip formos panašumas. Pagrindinis tikslas – sukurti ženklo kaip homomorfizmo modelį, kuris būtų griežtos, pamatinės ženklo teorijos pradinė dalis. Daug įvairių ženklų gali būti nagrinėjami kaip homomorfizmai: fotografijos, paveikslai, skulptūros, diagramos, žemėlapiai ir kt. Pasiūlytas homomorfinio ženklo modelis išvestas naudojant Aristotelio esaties teoriją. Kaip elementariosios sąvokos jame naudojami du Aristotelio esaties teorijos principai – forma ir materija (medžiaga). Dėstomo požiūrio ypatumas semiotikos atžvilgiu yra tas, kad ženklas ir žymimasis objektas traktuojami kaip išvestinės sąvokos; jos konstruojamos kaip formos ir materijos junginiai. Siekiant, kad modelis būtų griežtesnis, jam sudaryti naudojama Dekarto koordinačių sistema, pritaikyta esaties artikuliavimui. Homomorfinio ženklo apibrėžimo kertine laikoma intencionalumo sąvoka. Straipsnyje pateiktas požiūris į ženklo apibrėžimą gali būti laikomas ontologine alternatyva Peirce’o požiūriui.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy