Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Lietuvių filologijos katedros literatūrologų veikla 2012 metais
Chronicles
Daiva Aliūkaitė
Published 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/Litera.2012.1.2405
PDF

How to Cite

Aliūkaitė D. (2012) “Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Lietuvių filologijos katedros literatūrologų veikla 2012 metais”, Literatūra, 54(1), pp. 231-232. doi: 10.15388/Litera.2012.1.2405.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>