RŪPESTIS IR PILIETIŠKUMAS
Practical Philosophy
Renata Bikauskaitė
Published 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2011.0.1330
PDF

How to Cite

Bikauskaitė R. (2011). RŪPESTIS IR PILIETIŠKUMAS. Problemos, 79, 15-27. https://doi.org/10.15388/Problemos.2011.0.1330

Abstract

Straipsnyje nagrinėjama šiuo metu feministiniuose ir nefeministiniuose diskursuose aktuali pilietiškumo problematika. Feministinė filosofija pateikia gausią Vakarų filosofijoje egzistuojančių pilietiškumo sampratų kritiką, tačiau ne tiek daug pozityvių alternatyvų. Šiame straipsnyje svarstomas bene originaliausias
ir įdomiausias požiūris, kylantis iš rūpesčio etikos, kuri formuluoja savitą požiūrį į tai, kokios turėtų būti pilietės ir piliečiai šiuolaikiniame pasaulyje. Pateikiama rūpesčio etikos pilietiškumo sampratos, jos santykio su filosofiniame diskurse šiandien dominuojančiais pilietiškumo modeliais analizė. Į rūpesčio etikos formuluojamą pilietiškumo sampratą siūloma žvelgti kaip į šiuo metu besiformuojančią liberaliojo ir respublikoniškojo pilietiškumo modelių alternatyvą.
Pagrindiniai žodžiai: pilietiškumas, rūpesčio etika, respublikonizmas, liberalizmas.

Care and Citizenship
Renata Bikauskaitė

Summary
The article deals with the problems of citizenship which currently prevail in both feminist and non-feminist discourses. Even though the feminist philosophy produces plentiful critique of models of citizenship which dominate the Western philosophy at the moment it does not present many positive alternatives.
This article analyses probably one from the most interesting and original conceptions of the kind of citizens does the modern world require. The article is focused on the examination of the conception of citizenship in the ethics of care and its relation to the models of citizenship which prevail in contemporary political and moral philosophy. It is suggested that the conception of citizenship inherent in the ethics of care is an emerging alternative to the liberal and republican models of citizenship.
Keywords: citizenship, ethics of care, liberalism, republicanism.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy