ELEKTRONINIS POSŪKIS: NUO FIZINIO MIESTO LINK E-TOPOS MIESTO
Ontology
Nerijus Milerius
Published 2007-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2007..2535
PDF

How to Cite

ELEKTRONINIS POSŪKIS: NUO FIZINIO MIESTO LINK E-TOPOS MIESTO (N. Milerius , Trans.). (2007). Problemos, 71, 103-107. https://doi.org/10.15388/Problemos.2007..2535

Abstract

Straipsnyje nagrinėjamas „elektroninis posūkis“, kuris akivaizdžiai pastebimas filosofinėje urbanistinių temų analizėje. Greta neutralaus miesto topos aprašymo, utopinių ir distopinių miesto vizijų susiformuoja teorinis diskursas, aprašantis miestą per e-topos prizmę. Naujasis diskursas filosofinėje miesto analizėje akcentuoja medijų poveikio miesto funkcionavimui bei globalizacijos procesų komponentą. Atskleidžiama, kaip „elektroninis posūkis“ pakeitė miestiečio, namų ir miesto erdvių interpretacijas. Parodoma, jog „elektroninio posūkio“ teorijose miestiečio sąmoningumas siejamas su skaitmeniniais nervų sistemos parametrais, namai aprašomi kaip komunikacijos tinklais su pasauliu sujungti atviri dariniai, o miestas suprantamas ne per fizines struktūras, bet per dinamiškas srautų erdves.
Pagrindiniai žodžiai: miestas, e-topos, srautų erdvė.

Electronic Turn: From Physical City towards e-topos City
Nerijus Milerius 

Summary
The author deals with the “electronic turn” which is evidently present in philosophical analysis of urban subjects. As the effect of such turn, along with three traditional theoretical discourses, neutral descriptive analysis of the urban topos, utopias and dystopias, a new urban discourse of e-topos has been establishing itself. The new urban discourse lays stress on the outcomes of the media and the processes of globalization for the city life and its structures. In the artic le, an essential shift in the interpretation of citizen, home and urban spaces is revealed. Theories contributing to “electronic turn” analyze urban citizen through the prism of digital parameters of the nervous system, describe the home as the open units integrated into the communication network, reveal the city not through its material structures, but through the dynamic space of flows. 
Keywords: city, e-topos, space of flows.

font-family: Calibri, sans-serif;"> 

PDF