R. DESCARTES IR I. NEWTONAS: GAMTOS FILOSOFIJOS SISTEMŲ PANAŠUMAI IR SKIRTUMAI (LAIKO IR ERDVĖS ASPEKTAI)
Epistemologija
Jonas Čiurlionis
Published 2006-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2006..4058
PDF

How to Cite

Čiurlionis J. (2006). R. DESCARTES IR I. NEWTONAS: GAMTOS FILOSOFIJOS SISTEMŲ PANAŠUMAI IR SKIRTUMAI (LAIKO IR ERDVĖS ASPEKTAI). Problemos, 69, 39-46. https://doi.org/10.15388/Problemos.2006.4058

Abstract

Erdvės ir laiko sampratų istorijoje I. Newtonas yra neabejotinai viena svarbiausių figūrų. Absoliučios erdvės ir laiko idėjos ilgą laiką buvo plačiai pripažintos ir realiai paneigtos tik XX a. pradžioje, atsiradus specialiajai reliatyvumo teorijai. Tačiau niutoniškajai mechanikai įsitvirtinti reikėjo nukonkuruoti R. Descartes’o gamtamokslines pažiūras. Kita vertus, ar gali būti, kad abiejų filosofų pažiūros yra ne tiek prieštaraujančios, kiek panašios? Ar gali būti, kad I. Newtonas pasinaudojo R. Descartes’o idėjomis, konstruodamas savo garsiuosius judėjimo dėsnius, kuriais konstatavo laiko ir erdvės absoliutumą? Šie probleminiai klausimai yra nagrinėjami straipsnyje.
Reikšminiai žodžiai: erdvė, laikas, judėjimo dėsniai, reliatyvumas.

R. DESCARTES AND I. NEWTON: SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN THEIR SYSTEMS OF NATURAL PHILOSOPHY
Jonas Čiurlionis

Summary 
Throughout the history of undertanding space and time, I. Newton is undoubtedly one of the most important figures. His ideas of absolute space and time were widely accepted and refused only in the beginning of the 20th century with the rise of special theory of reliativity. However, in order to be recognized, Newtonian mechanics had to win the competition against Cartesian natural philosophy. On the other hand, can it be that views of both philosophers are more similar than contradictory? Can it be that I. Newton used the ideas of R. Descartes while constructing his famous laws of motion – the foundation for the absolute space and time? These and similar problematic questions are discussed in the article.
Keywords: space, time, laws of motion, relativity.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy