KULTŪROS FILOSOFIJA IR EGZISTENCINĖ FENOMENOLOGIJA
Kultūros filosofija
Tomas Kačerauskas
Published 2005-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2005..4076
PDF

How to Cite

Kačerauskas T. (2005). KULTŪROS FILOSOFIJA IR EGZISTENCINĖ FENOMENOLOGIJA. Problemos, 68, 32-40. https://doi.org/10.15388/Problemos.2005.4076

Abstract

Straipsnyje nagrinėjama kultūra remiantis egzistencine, fenomenologine ir hermeneutine tradicija. Pasitelkiamas A. Maceinos kultūros, kaip žmogiškosios kūrybos, modelis. Jis papildomas egzistencinės fenomenologijos sandais: sąmonės intencionalumu (Husserlis), laikiškąja egzistencija (Heideggeris). Tokiu būdu nagrinėdamas kultūrą, autorius siekia išvengti ir metafizinių spekuliacijų, ignoruojančių kultūros reiškinius, ir bevaisio kultūros faktų registravimo, taikomo kultūrologų. Autorius į kultūros reiškinius žvelgia per žmogaus kūrybinės egzistencijos prizmę. 
Reikšminiai žodžiai: kultūra, egzistencija, hermeneutika, fenomenologija.

PHILOSOPHY OF CULTURE AND EXISTENTIAL PHENOMENOLOGY
Tomas Kačerauskas

Summary 
The article presents a model of hermeneutics and phenomenology of culture. This model extends the concept of culture of Maceina, and applies the concept of the intentionality of the consciousness of Husserl, as well the theory of temporal existence of Heidegger. The author shows that the concept of Maceina is close to the tradition of phenomenology and hermeneutics. In this model the author tries to avoid both metaphysics that ignores the phenomena of the culture, and cultural studies as a fruitless registration of the cultural facts. The author looks at the phenomena of culture through the prism of human creative existence.
Keywords: culture, existence, hermeneutics, phenomenology.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy