KULTŪRA KAIP EGZISTENCINĖ KŪRYBA
Fenomenologija
Tomas Kačerauskas
Published 2007-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2007..2540
PDF

How to Cite

Kačerauskas T. (2007). KULTŪRA KAIP EGZISTENCINĖ KŪRYBA. Problemos, 71, 49-58. https://doi.org/10.15388/Problemos.2007.2540

Abstract

Straipsnyje į kultūrą žvelgiama kaip į egzistencinę kūrybą. Gyvenamasis pasaulis traktuojamas kaip kūrybinė aplinka, kurią nuolat plečia kultūros dalyvis. Iškeliama didžioji tezė, kad kultūros pasaulis yra judri visuma, kur plėtojama egzistencinė kūryba. Egzistencija, pasak autoriaus, skleidžiasi kultūros aplinkoje, kuri išlieka judri tik kaip egzistencinių projektų sąlytis. Iš didžiosios plaukianti mažoji tezė – apie kultūros reiškinių tikrumą (autentiškumą): tik nuolat besiplečianti, t. y. atvira ir nukreipta, gyvenimo visuma yra autentiška arba kultūriškai gyvybinga. Šią tezę autorius argumentuoja tuo, kad meninė išmonė tarnauja kaip egzistencinis veiksnys, o empiriniai faktai iškyla kultūros aplinkoje.
Pagrindiniai žodžiai: egzistencinis projektas, kultūra, aplinka, globalizacija.

Culture as Existential Creation 
Tomas Kačerauskas

Summary
The author analyses culture as an existential creation. The living world is treated as a creative environment which is developed by a participant of culture. The author suggests the cultural world to be a dynamic whole where existential creation is developed. According to the author, existence is developed in the cultural environment which is dynamic while it is a space of the inferaction of different existential projects. The other thesis deals with the authenticity of the cultural phenomena. The whole, which is dynamic, i.e. open and intentional, is authentic. The author argues that artistic fiction serves as an existential factor, and empirical facts emerge only in the cultural environment. 
Keywords: existential project, culture, environment, globalization.

5%; font-family: Calibri, sans-serif;"> 

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy