ETINĖS VERTĖS ŠALTINIO PAIEŠKOS: I. KANTAS IR M. NUSSBAUM
Reviews
Patricija Droblytė
Published 2005-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2005..4087
PDF

How to Cite

Droblytė P. (2005). ETINĖS VERTĖS ŠALTINIO PAIEŠKOS: I. KANTAS IR M. NUSSBAUM. Problemos, 67, 109-117. https://doi.org/10.15388/Problemos.2005.4087

Abstract

Straipsnyje nagrinėjama amerikietės Martha’os Nussbaum etinė „žmogaus gebėjimų koncepcija“ ir lyginama su I. Kanto etikos teorija. Siekiama nustatyti, kokią žmogaus esybės plotmę šie mąstytojai laiko etinės vertės šaltiniu. Ir vienas, ir kitas tokiu šaltiniu laiko praktinį protą, tačiau Nussbaum esmingai papildo ir modifikuoja kantiškąją sampratą – į etinės vertės šaltinio sampratą, be praktinio proto, įtraukia ir prigimties sąlygas – papildomus „žmogaus gebėjimus“.
Prasminiai žodžiai: etinės vertės šaltinis, žmogaus gebėjimai, praktinis protas, afiliacija, prigimties sąlygos.

SEARCHING FOR SOURCES OF ETHICAL VALUE: I. KANT AND M. NUSSBAUM
Patricija Droblytė

Summary 
The article discusses Martha Nussbaum’s conception of „human capabilities“ and compares with I. Kant’s ethical theory. Attitudes of these two thinkers are compared by analysing their concepts of the human, identifying the sites in the human being, which they treat as sources of ethical value. Both of them consider practical reason as such a source, although M. Nussbaum supplements and modifies the Kantian concept in an important way, by incorporating conditions of nature – additional „human capabilities“ – into the concept of the source of ethical value.
Keywords: sources of ethical value, human capabilities, practical reason, conditions of nature.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy