PRIGIMTINIS ĮSTATYMAS IR PRIGIMTINĖS TEISĖS: NUO TOMO AKVINIEČIO IKI THOMASO HOBBESO
Kultūros, mokslo ir teisės filosofija
Andrius Navickas
Published 2005-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2005..4090
PDF

How to Cite

Navickas A. (2005). PRIGIMTINIS ĮSTATYMAS IR PRIGIMTINĖS TEISĖS: NUO TOMO AKVINIEČIO IKI THOMASO HOBBESO. Problemos, 67, 75-87. https://doi.org/10.15388/Problemos.2005.4090

Abstract

Straipsnyje analizuojama prigimtinio įstatymo koncepcijos politinėje filosofijoje sklaida. Susitelkiama ties dviejų mąstytojų – Tomo Akviniečio ir Thomaso Hobbeso – teorijomis, svarstomi jų filosofinių pozicijų panašumai ir skirtumai. Teigiama, kad perėjimas nuo Akviniečio prie Hobbeso politinės filosofijos yra glaudžiai susijęs su esmine transformacija, kurią galima vadinti perėjimu nuo klasikinės prigimtinio įstatymo koncepcijos prie prigimtinių teisių teorijos. Taip pat akcentuojama, jog tiek Akviniečio, tiek Hobbeso filosofinės įžvalgos yra svarbus diskusijų objektas ir šiandien. Tokio pobūdžio diskusijos galėtų reikšmingai praturtinti šiuolaikinę politinę filosofiją.
Prasminiai žodžiai: prigimtinis įstatymas, prigimtinės teisės, Akvinietis, Hobbesas.

NATURAL LAW AND NATURAL RIGHTS: FROM AQUINAS TO HOBBES
Andrius Navickas

Summary  
The article deals with the concept of “rights” in the political philosophy. The author compares political philosophy of Aquinas and Hobbes, shows their similarities and differencies. The main aim of such analysis – to reveal the transformation in political philosophy, which can be named as the switch to natural rights theories. The author stresses that the tradition of natural law has various versions. The works of Aquinas and Hobbes represent two of them, which still are relevant for contemporary philosophical discussions.
Keywords: natural law, natural rights, Aquinas, Hobbes.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy