Lietuvos žiniasklaidos sistemos modelio bruožai
Media and Communication
Deimantas Jastramskis
Published 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2011.0.3160
PDF

How to Cite

Jastramskis D. (2011). Lietuvos žiniasklaidos sistemos modelio bruožai. Information & Media, 55, 52-70. https://doi.org/10.15388/Im.2011.0.3160

Abstract

Straipsnyje nagrinėjamas Lietuvos žiniasklaidos sistemos funkcionavimas. Remiantis D. Hallino ir
P. Mancini sudarytais žiniasklaidos sistemų modeliais: poliarizuotuoju pliuralistiniu, demokratiniu korporaciniu ir liberaliuoju, aiškinamasi, kokius šių modelių bruožus yra įgijusi Lietuvos žiniasklaidos sistema. Žiniasklaidos sistemos modelių bruožai nustatomi analizuojant keturias dimensijas: laikraščių industrijos plėtros procesą, politinį paralelizmą žiniasklaidoje, žurnalistinio profesionalizmo esamybę ir valstybės intervencijos į žiniasklaidos sistemą pobūdį.
Straipsnyje teigiama, kad formuojant teisinę, politinę, ekonominę žiniasklaidos aplinką ir žiniasklaidos savitvarkos sistemą, Lietuvos žiniasklaidos sistema įgijo poliarizuotojo pliuralistinio, demokratinio korporacinio ir liberaliojo modelių bruožų, tačiau vyraujantys yra poliarizuotojo pliuralistinio modelio bruožai, būdingi Viduržemio jūros šalių žiniasklaidos sistemoms.
Pagrindiniai žodžiai: žiniasklaida, sistema, modelis, valstybė.

Features of the model of the Lithuanian media system
Deimantas Jastramskis

Summary
The article analyzes the functioning of the Lithuanian media system. Based on the D. Hallin’s and P. Mancini’s theoretical scheme of media systems (Democratic Corporatist, Liberal and Polarized Pluralist), the main features of the system are delineated. This is achieved by the analysis of four media system dimensions: development of newspaper industry, political parallelism in the media, professionalization of journalism, and the role of the state in the media system.
The claim of the article is that in the formation process of, the media environment (legal, political, economic) and self-regulation, the Lithuanian media system acquired features of all three models of media systems. However, features of the Polarized Pluralist model (which are typical of Mediterranean countries) are predominant.

>

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>