Kronika
Articles
Kalbotyra Žurnalas
Published 1961-12-01
https://doi.org/10.15388/Knygotyra.1961.18539
PDF

How to Cite

Žurnalas K. (1961) “Kronika”, Kalbotyra, 3, pp. 256–259. doi: 10.15388/Knygotyra.1961.18539.