Ankstyvos pooperacinės transfuzijos po klubo sąnario endoprotezavimo operacijų
-
Audrius Andrijauskas
Juozas Ivaškevičius
Jurgita Židanavičiūtė
Published 2006-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2006.1.2278
PDF

How to Cite

1.
Andrijauskas A, Ivaškevičius J, Židanavičiūtė J. Ankstyvos pooperacinės transfuzijos po klubo sąnario endoprotezavimo operacijų. LS [Internet]. 2006Jan.1 [cited 2022Dec.5];4(1):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2278

Abstract

Ankstyvos pooperacinės transfuzijos po klubo sąnario endoprotezavimo operacijų: dviejų potransfuzinio hematokrito prognozės metodų retrospektyvus palyginimas

Audrius Andrijauskas1, Juozas Ivaškevičius1, Jurgita Židanavičiūtė2
1 Vilniaus universiteto Anesteziologijos ir reanimatologijos klinika,
Šiltnamių g. 29 LT-04130, Vilnius
2 Matematikos ir informatikos institutas,
Akademijos g. 4, LT-08663 Vilnius
El paštas: Audrius.Andrijauskas@mf.vu.lt

Įvadas / tikslas

Klubo sąnario endoprotezavimo operacijų metu ir ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu vyksta reikšmingas kraujavimas. Sudėtinga parinkti perpilamos eritrocitų masės kiekį, siekiant hematokrito padidėjimo. Buvo palyginti du metodai, kurie padeda prognozuoti potransfuzinį hematokritą: naujas homeostazinis kraujo būklių metodas, apsaugotas parengtinio JAV patento, toliau vadinamas A metodu, ir praktikoje labai dažnai naudojamas apytikslės taisyklės (Habibi et al.) metodas, arba B metodas.

Ligoniai ir metodai

Retrospektyviai ištirta 16 ankstyvųjų pooperacinių kraujo perpylimų, atliktų ASA-2 fizinės klasės pacientams po klubo sąnario endoprotezavimo operacijų: iš jų 5 vyrams ir 11 moterų, kurių amžiaus vidurkis 64,75±10,427 (nuo 45 iki 79 metų). Visiems buvo taikytas toks pat rutininis gydymo reglamentas: veninio kraujo hematokrito tyrimai paimti tiesiogiai prieš transfuzijos pradžią (20 min. po infuzijų sustabdymo), vėliau – 20 min. nuo transfuzijos baigimo. Aštuoniems buvo perpiltas vienas eritrocitų masės vienetas, o kitiems aštuoniems – du vienetai. Perioperaciniai infuzinės terapijos ir transfuzijų duomenys, tyrimų rezultatai, diurezė ir netekimas per drenus buvo registruojami naujo tipo apskaitos lape – HBS nomogramoje (Autorystės teisės © 2005, Audrius Andrijauskas). Naudojant abu metodus apskaičiuotas prognozuojamas potransfuzinis hematokritas. Metodu A matematiškai apskaičiuojamas hematokrito vertėms būdingas homeostazinis cirkuliuojančios eritrocitų masės tūris. Skaičiavimų korekcija atlikta tik metodo A (A-cor), atsižvelgiant į transfuzijos metu vykusį nukraujavimą per žaizdos drenus, nes antrasis metodas tokiai korekcijai nepritaikytas. Metodo B yra trys prognoziniai protokolai: B1 numato hematokrito padidėjimą trimis hematokrito procentais (3%), B2 – 4% ir B3 – 5%.

Rezultatai

Metodu A prognozuojama prasčiau negu B1 (p = 0,019), bet geriau negu B-2 (p = 0,04) ir B-3 (p < 0,0001), o A-cor buvo tiksliausia, lyginant su A (p < 0,0001), B-1 (p < 0,009), B-2 (p < 0,0001) ir B-3 (p < 0,0001). Metodas B neatsižvelgia į transfuzijos metu vykstantį nukraujavimą ir neturi kriterijų, kurie nurodytų, kada ir kurį prognozinį protokolą reikėtų naudoti. Dėl to ne tik modifikuotu metodu A-cor, bet ir metodu A potransfuzinis hematokritas prognozuojamas geriau negu metodu B.

Išvada

Naujasis metodas gali būti naudingas parenkant perpilamos eritrocitų masės kiekį, todėl tikslinga jį plačiau ištirti.

Reikšminiai žodžiai: kraujavimas, kraujas, hematokritas, transfuzija, naujas metodas, nomograma

Immediate postoperative transfusions after total hip arthroplasty: retrospective analysis comparing two methods of predicting post-transfusion hematocrit

Audrius Andrijauskas1, Juozas Ivaškevičius1, Jurgita Židanavičiūtė2
1 Vilnius University Clinic of Anaesthesiology and Intensive Care,
Šiltnamių str. 29 LT-04130 Vilnius, Lithuania
2 Institute of Mathematics and Informatics,
Akademijos str. 4, LT-08663 Vilnius, Lithuania
E-mails: Audrius.Andrijauskas@mf.vu.lt, medictasks@hotmail.com

Background / objective

Total hip arthroplasty is associated with significant bleeding, which continues through early postoperative hours. Choosing the amount of packed red blood cells (PRBC) for transfusion to reach hematocrit targets is challenging. We compared two methods of predicting post-transfusion hematocrit: the new – Homeostatic Blood States’ Method, patent pending – USA, referred to as method A, and the conventional "Rule of Thumb" (Habibi et al.) referred to as method B.

Patients and methods

The retrospective investigation of immediate postoperative blood transfusions included sixteen adult patients who were ASA physical status II, five of them males and eleven females, mean age 64.75±10.427 (range, 45–79 yr) after total hip arthroplasty. Patients received routine procedures: venous blood samples taken just before starting transfusion (20 minutes after stopping all infusions), then 20 minutes after transfusion. Eight patients received one PRBC unit, others received two. The amount of wound drainage was measured. Perioperative infusion and transfusion data, timing, blood test results, urine output and drainage amounts were recorded using a new type of chart – HBS Nomogram (Copyright © 2005 by Audrius Andrijauskas). We calculated post-transfusion hematocrit predicted by both methods. Method A deploys mathematical formulas for calculating hematocrit-specific homeostatic circulating erythrocyte mass. Corrections for simultaneous blood loss were applied to calculations by method A protocol A-cor. Corrections are not applicable to method B, which accounts only for units transfused: protocol B1 predicts 3%, B2 4% and B3 5% hematocrit increase.

Results

Method B-1 (p = 0.019) predicted hematocrit better than method A, but method A did it better than B-2 (p = 0.04), B-3 (p < 0.0001) and B-1 (p < 0.009), and method A-cor was the best, predicting better than A (p < 0.0001), B-1 (p < 0.009), B-2 (p < 0.0001) and B-3 (p < 0.0001). Method B does not account for simultaneous bleeding, and there are no criteria for choosing a proper protocol – B1, B2 or B3, therefore the overall advantage was given to method A and its modification A-cor.

Conclusion

The new method is a promising tool for transfusion amount selection, therefore further investigations are purposeful.

Key words: bleeding, blood, hematocrit, transfusion, new method, nomogram

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>