NIHILIZMAS IR TIKROVĖ: SPEKULIATYVUSIS REALIZMAS – NIHILIZMO BANALIZAVIMAS?
Theory and Philosophy of Being
Rita Šerpytytė
Published 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2012.0.1295
PDF

How to Cite

Šerpytytė R. (2012). NIHILIZMAS IR TIKROVĖ: SPEKULIATYVUSIS REALIZMAS – NIHILIZMO BANALIZAVIMAS?. Problemos, 81, 7-16. https://doi.org/10.15388/Problemos.2012.0.1295

Abstract

Straipsnis yra skirtas naujausioms nihilizmo teorinėms perspektyvoms aptarti. Laikomasi nuomonės, kad nihilizmo kaip šiuolaikinio pasaulio iššūkio analizė neįmanoma neįvertinus naujausių teorinių požiūrių į patį nihilizmo fenomeną, nepermąsčius nihilizmo „koncepcijos“. Tokį impulsą šiuolaikiniame teoriniame kontekste kaip tik suteikia palyginti nauja, tačiau jau labai įtakinga filosofinė „kryptis“ – vadinamasis spekuliatyvusis realizmas.
Straipsnyje kertiniu polemikos su spekuliatyviuoju realizmu tašku laikoma ne vien „naujai“ siūloma nihilizmo „samprata“, bet ypač – iš to išplaukiantis nihilizmo ir tikrovės santykio aptarimas, taip pat su tuo susijęs pačios tikrovės / realybės „koncepto“ suprobleminimas. Akivaizdu, kad nihilizmas „turi kažką bendra“, „yra susijęs“ su tikrovės problema. Tačiau apie kokią tikrovę kalbama?
Vietoje „koreliacijos“ su tikrove / realybe principo, iškeldamas realybės principą, spekuliatyvusis realizmas ir Nieką – Nihil – mato kaip nesusaistytą (unbound) Nieką. Nihilizmas tad ima išreikšti ne mūsų
(mąstymo) santykį su tikrove (būtimi), o atstovauti steriliai mąstymo galimybei.
Nesusaistytas Niekas demonstruoja principinį mąstymo sterilumą tikrovės atžvilgiu, paverčiant ją realybe. Tačiau sykiu išnyksta, tampa banali ir pati nihilizmo problema – radikaliai iš tikrovės „išjungtas“ Niekas – nesusaistytas Niekas – tampa tuščiu mąstymo principu.
Ši spekuliatyvųjį realizmą „demaskuojanti“ išvada sykiu yra nuoroda į nihilizmo problemos principinį „turiningumą“ ir „tikroviškumą“.
Pagrindiniai žodžiai: nihilizmas, tikrovė, realybė, spekuliatyvusis realizmas.

Nihilism and Truth: Speculative Realism – Banalisation of Nihilism?
Rita Šerpytytė

Summary
The article deals with the newest perspectives in the theory of nihilism. The analysis of nihilism as the challenge of contemporary world is impossible without an assessment of recent theoretical approaches to the same phenomenon of nihilism, without rethinking its “concept”. In the given context, a relatively new, but already a very influential philosophical movement, socalled Speculative Realism can stipulate very strong theoretical impulses. The main point of controversy, according to the author, is not only the “novelty” of the concept of nihilism, but reassessment of the relationship between nihilism and reality. It is clear that nihilism has something “in common” with reality, is associated with the problem of reality. However, what kind of reality?
Rejecting the principle of “correlation” with reality, Speculative Realism proposes the principle of the reality itself: Nihil or Nothingness is considered
as Nihil Unbound. In this perspective Nihilism does not express one’s relationship with reality, but becomes representative of the sterile possibility of
thinking itself. The sterility of thinking, making the True into reality, at the same time turns the problem of Nihilism into banality: Nihil Unbound represents
an empty mind principle. This conclusion, unmasking the speculative realism, also refers to the “truth” and “realism” pertinent to the problem of nihilism.
Key words: nihilism, truth, reality, Speculative Realism.

 

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy