NIHILIZMAS, PERFORMATYVUMAS IR KASDIENYBĖS ONTOLOGIJA
Theory and Philosophy of Being
Rita Šerpytytė
Published 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2010.0.1906
PDF

How to Cite

NIHILIZMAS, PERFORMATYVUMAS IR KASDIENYBĖS ONTOLOGIJA (R. Šerpytytė , Trans.). (2010). Problemos, 77, 7-14. https://doi.org/10.15388/Problemos.2010.0.1906

Abstract

Straipsnyje svarstoma performatyvumo problema, iškilusi teoriniuose nihilizmo tyrinėjimuose. Norint atskleisti aštrius, tačiau savaip „paslėptus“ šios problemos kampus, nihilizmo analizė yra kreipiama į vadinamąją kasdienybės „ontologiją“. M. Ferraris kasdienybės „ontologijos“ teorinės nuostatos straipsnyje tampa ne tik parankiu nihilizmo problemos interpretacijos lauku, bet sykiu ir teorinės kritikos objektu. Pasitelkiant ne tik nihilizmo „diagnostikų“ nuostatas, bet ir J. L. Austino, É. Benveniste, G. Agambeno etc. argumentus, straipsnyje oponuojama nihilizmo kaip tikrovės teorijos traktavimui. Atliktas tyrimas demonstruoja negalimybę nihilizmą laikyti paprasčiausia tikrovės teorija ir iškelia reikalavimą nihilizmą traktuoti kaip performatyvą.
Pagrindiniai žodžiai: nihilizmas, kasdienybė, ontologija, performatyvumas, tiesa, tikrovė.

Nihilism, Performativity and the Ontology of Everyday Life
Rita Šerpytytė

Summary
The article deals with the problem of performativity in the treating of nihilism. In order to disclose acute, but at the same time, concealed angles of this problem, the analysis of nihilism is being turned to the so called “ontology” of everyday life. The theoretical approach of Maurizio Ferraris ensure the rich field of investigation as well as provide with the object of theoretical critics. By using theoretical attitudes of the “diagnosticians” of nihilism as well as the arguments of Austin, Benveniste, Agamben etc., the article discusses and opposes the nihilism as the theory of reality. The investigation demonstrates the impossibility to understand nihilism as a simple theory of reality and discloses the requirement to reconsider nihilism as the performative.
Keywords: nihilism, everyday life, ontology, performativity, true, reality.

PDF