NAUJOS HERMENEUTIKOS SAMPRATOS LINK: GENEALOGIJA VERSUS HERMENEUTIKA
Fenomenologija ir hermeneutika
Andrius Bielskis
Published 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2008.0.2019
PDF

How to Cite

Bielskis A. (2008). NAUJOS HERMENEUTIKOS SAMPRATOS LINK: GENEALOGIJA VERSUS HERMENEUTIKA. Problemos, 73, 48-59. https://doi.org/10.15388/Problemos.2008.0.2019

Abstract

Straipsnyje analizuojami Hanso Georgo Gadamerio ir Alasdairo MacIntyre’o hermeneutinės filosofijos koncepcijos bei Nietzsche’s genealogijos skirtumai. Teigiama, kad Ricoeuro pagarsėjusi skirtis tarp tikėjimo ir įtarumo hermeneutikų klaidina, jei Nietzsche’s genealogija suprantama ir interpretuojama ontologiškai. Užuot Nietzsche’s filosofiją supratus kaip įtarumo hermeneutiką, kur kas tikslingiau Nietzsche’s ir Foucault interpretacinę filosofiją suprasti taip, kaip ją supranta patys autoriai, t. y. kaip genealogiją. Atskiriant gadamerišką hermeneutiką ir nyčišką genealogiją ir perinterpretuojant Gadamerio hermeneutiką MacIntyre’o tradicijos-nulemtos ir tradiciją-formuojančios filosofijos koncepcijos plotmėje, galima suformuluoti alternatyvią hermeneutikos sampratą. Straipsnyje teigiama, kad hermeneutika turi būti suprantama kaip tiesiogiai susijusi su tradicija, t. y. hermeneutika ne tik moraline ir intelektualine prasme priklauso nuo tradicijos, bet ir leidžia ją tęsti.
Pagrindiniai žodžiai: hermeneutika, genealogija, tradicija, ontologija, valia galiai.

Towards a New Account of Hermeneutics: Genealogy versus Hermeneutics 
Andrius Bielskis

Summary
The essay analyses the difference between Hans-Georg Gadamer’s and Alasdair MacIntyre’s conceptions of hermeneutic philosophy, on the one hand, and Nietzschean genealogy, on the other. It argues that Ricoeur’s famous distinction between ‘hermeneutics of faith’ and ‘hermeneutics of suspicion’ in the light of the ontological reading of Nietzsche’s genealogy is misleading. Rather than trying to understand Nietzsche’s philosophy as the hermeneutics of suspicion, it is more accurate to see Nietzsche’s and Foucault’s interpretive philosophy in terms of genealogy. The contrast between Gadamerian hermeneutics and Nietzschean genealogy, the one hand, as well as reading Gadamer hermeneutics in the light of MacIntyre’s conception of tradition-constituted and tradition-constitutive philosophical inquiry, on the other, allow us to formulate an alternative conception of hermeneutics. The essay argues that hermeneutics is inevitably linked to tradition: hermeneutics depend on and draws its moral and intellectual resources from tradition as well as determines and continues tradition further.
Keywords: Hermeneutics, genealogy, tradition, ontology, will to power.

: Calibri, sans-serif;"> 

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>