JÖRNO RÜSENO ISTORINĖS KULTŪROS STUDIJŲ TEORINĖS IDĖJOS
Philosophy of Culture, Science and Law
Zenonas Norkus
Published 2005-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2005..4093
PDF

How to Cite

Norkus Z. (2005). JÖRNO RÜSENO ISTORINĖS KULTŪROS STUDIJŲ TEORINĖS IDĖJOS. Problemos, 67, 33-47. https://doi.org/10.15388/Problemos.2005.4093

Abstract

Straipsnyje aptariama vokiečių istoriko ir filosofo Jörno Rüseno (g. 1938) istorinės kultūros samprata, nagrinėjama šia samprata grįsto istorinės kultūros studijų projekto genezė iš istorikos, suprantamos kaip istoriografijos metateorija. Istorikos objektas yra istoriografijos paradigma kaip penkių tarpusavyje susijusių veiksnių (interesų, požiūrių į praeitį, tyrimo metodų, reprezentacijos formų, gyvenimo praktinės orientacijos funkcijų) sistema, turinti hermeneutinio rato struktūrą. Istorinė kultūra aprėpia visas praeities socialinės reprezentacijos, viešosios kolektyvinės atminties apraiškas, kuriomis pasireiškia visuomenės ar tam tikros socialinės grupės istorinė sąmonė, o jos struktūrą bei specifiką apibrėžia kognityvinio, politinio ir estetinio matmens santykis. Nei ankstesnėje istorikos koncepcijoje, nei vėlesniame istorinės kultūros studijų projekte Rüsenas nepateikia patenkinamo apibendrinamųjų teiginių apie istoriją ir jos reprezentaciją epistemologinio statuso problemos sprendimo. Jo istorinės kultūros studijų koncepcija yra vienpusiškai orientuota į elitinę istorinę kultūrą ir ignoruoja populiariosios istorinės kultūros gamybos, vartojimo, komercializacijos, ideologinių funkcijų problematiką. Originalių bruožų Rüseno istorinės kultūros koncepcijai suteikia istorijos etikos ir istorijos religijos idėjos.
Prasminiai žodžiai: Jörnas Rüsenas, istorika, istorinė kultūra, istorinės kultūros studijos.

JÖRN RÜSEN’S THEORETICAL IDEAS FOR THE HISTORICAL CULTURE STUDIES
Zenonas Norkus

Summary 
The article discusses the concept of historical culture of German historian and philosopher Jörn Rüsen (b. 1938). This discussion includes the analysis of the idea of the historical culture studies that evolved from theory of historiography or metahistory (Historik). Rüsen considered as the object of Historik paradigms of historical studies conceived as hermeneutical-circle-like structures including interests, viewpoints upon the past, methods of research, forms of representation, and functions of the practical orientation of life. Historical culture includes all phenomena of the social representation of the past, public collective memory considered as expression of the historical consciousness of society or some particular social group. The structure of historical culture is defined by the interrelated cognitive, political, and aesthetic dimensions. However, neither in his earlier concept of Historik nor in the later project of the historical culture studies Rüsen provides satisfactory solution of the problems concerning epistemological status of his universal statements about the history and its representations. Are they descriptive or normative statements? A priori or empirical statements? His idea of the historical culture studies is onesidedly oriented towards the elite historical culture at the cost of neglecting the issues related to the production, consumption, commercialization of popular historical culture and its ideological functions. The ideas of the ethics of history and that of religion of history are considered as the original and bold proposals how to extend the field of the historical culture studies.
Keywords: Jörn Rüsen, metahistory (Historik), historical culture, historical culture studies.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>