ADAPTACIJOS ĮTAKA VAIZDO ORIENTACIJOS ERDVĖJE SUVOKIMUI
Articles
Rytis Stanikūnas
Henrikas Vaitkevičius
Algimantas Švegžda
Aušra Daugirdienė
Published 2003-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2003..4368
PDF

How to Cite

Stanikūnas R., Vaitkevičius H., Švegžda A. and Daugirdienė A. (2003) “ADAPTACIJOS ĮTAKA VAIZDO ORIENTACIJOS ERDVĖJE SUVOKIMUI”, Psichologija, 280, pp. 42-49. doi: 10.15388/Psichol.2003. 4368.

Abstract

Dėl adaptacijos suvokiama vaizdo orientacija erdvėje keičiasi. Subjektyvus orientacijos kitimas gali būti paaiškintas normalizacijos efektu (Gibson, Radner, 1937), kai suvokiama adaptacinė tiesė subjektyviai pasisuka horizontalės ar vertikalės link. Gibsonas šiuo atveju vertikalumą ir horizontalumą vadina normomis, kurių atžvilgiu ir nustatoma bet kurių objektų orientacija. Vėlesni tyrimai parodė, kad toks normalizacijos supratimas neleidžia paaiškinti kitų suvokimo efektų, susijusių su regos sistemos adaptacija (Mitchell, Muir, 1976; Fomin et al., 1979). Buvo suformuluota hipotezė, kad yra dar viena "norma" - 45° orientacijos norma (Fomin et al., 1979). Tačiau eksperimentais ši orientacija nebuvo tirta.
Trims tiriamiesiems eksperimento metu buvo pastoviai pateikiamas adaptacinis dirgiklis (trys pasvirusios tiesės, kurių ilgis buvo 2°, o atstumas tarp jų - 20 regimojo kampo minučių), į kurį jie adaptuodavosi. Po pradinės 30 s adaptacijos, kai tiriamieji sutelkdavo žvilgsnį į adaptacinių tiesių vidurį, buvo pateikiama testinė tiesė, nutolusi 8-iais regimojo kampo laipsniais nuo adaptacinių. Jos orientaciją parinkome intervale { F + n × 0,5°} atsitiktinai; čia F - adaptacinės tiesės kampas, n - atsitiktinis sveikasis skaičius iš intervalo [-10 ... 10]. Tiriamasis privalėjo nurodyti, ar testinė tiesė buvo pasukta prieš, ar pagal laikrodžio rodyklę adaptacini ų tiesių atžvilgiu (buvo taikomas priverstinio atsako metodas). Visą laiką ekrane buvo rodomos adaptacin ės tiesės ir tiriamasis sutelkdavo žvilgsnį į adaptacinių tiesių centrą. Darbe tirtos adaptacinių tiesių orientacijos vertikalės atžvilgiu buvo: -10°, 0°, 10°, 35°, 45°, 55°, 80°, 90° ir 100°.
Nustatyta, kad dėl adaptacijos į vaizdo orientacijas, be jau žinomų stabilių padėčių 0° ir 90°, egzistuoja dar bent viena stabili padėtis 45°. Šios trys suvokiamos orientacijos adaptacijos metu nekinta, išlieka stabilios ir gali būti normos. Tiesės, kurių orientacija skiriasi 10° nuo normos, adaptacijos metu suvokiamos kaip pasisukusios artimiausios normos orientacijos link. Eksperimentų rezultatai palyginami su teoriniu modeliu.

EFFECT OF ADAPTATION ON PERCEPTION OF IMAGE ORIENTATION IN SPACE
Rytis Stanikūnas, Henrikas Vaitkevičius, Algimantas Švegžda, Aušra Daugirdienė

Summary
Perceived line orientation changes during prolonged inspection time. Gibson and Radner (1937) attribute it to the normalization effect (perceptually adapting line shifted towards horizontal or vertical one). According to Gibson orientation of presented line is evaluated with respect to horizontal and vertical ones, which are called "norms". Later investigations had shown that this normalization couldn't explain other phenomena related with adaptation (Mitchell, Muir, 1976; Fomin et al., 1979). The hypothesis had been presented that also should be 45° orientation norm (Fomin et al., 1979). However, this orientation has not been investigated. Our task was to investigate the influence of line orientation on perceived tilt in the course of adaptation. Four subjects were presented with adapting stimulus consisting of 3 parallel lines 2 deg of arc in length and distance between lines was 20 min of arc. After initial adaptation (30 s) the test line oriented at F + + n×0.5° to the adapting line appeared at 8 deg of arc distance from the center of the adapting stimulus. The integer n was chosen randomly from interval [-10 ... 10]. Subjects were required to make a 2AFC judgment whether test line appeared to be tilted clockwise or anticlockwise relative to the adapting lines. The inclinations of adapting lines were from: -10°, 0°, 10°, 35°, 45°, 55°, 80°, 90° and 100° to vertical. The results for all subjects show that three orientations: 0°, 45°, and 90° appear to be "stable norms". The lines with orientation deviations in 10° from "norms" were perceptually tilted towards the closest of "norms" in the course of adaptation. The experimental results are compared with those predicted by the proposed model.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>