TERMINO ETHNOS REIKŠMIŲ POKYČIAI: NUO BIBLIJOS VERTIMŲ IKI NAUJŲJŲ UTOPIJŲ
Sekuliarizacija ir nihilizmas
Aušra Kristina Pažėraitė
Published 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/Relig.2012.0.2740
PDF

How to Cite

Pažėraitė A. K. (2012) “TERMINO ETHNOS REIKŠMIŲ POKYČIAI: NUO BIBLIJOS VERTIMŲ IKI NAUJŲJŲ UTOPIJŲ”, Religija ir kultūra, 100, pp. 32-620. doi: 10.15388/Relig.2012.0.2740.

Abstract

Šiame straipsnyje keliamas etninės tapatybės genezės klausimas šiuolaikinėje lietuviškoje kultūroje. Pirmiausia aptariamas žodžių „etnosas“, „etniškumas“ apibrėžimų problemiškumas, atkreipiant dėmesį į tai, kad šie žodžiai imti intensyviai eksploatuoti tik prasidedant pokolonijiniam laikotarpiui, siekiant nurodyti tam tikras žmonių grupių tapatybes (Sovietų Sąjungoje – tautybę, JAV, Didžiojoje Britanijoje ir susijusiuose kraštuose – įvairias mažumas). Antroje straipsnio dalyje lyginamas LXX ir hebrajiškos Biblijos (MT) terminų, nurodančių įvairias žmonių grupines tapatybes, taip pat ir ethnos, vartojimas, analizuojamos įvairios Biblijos tekstų vertimų į lietuvių kalbą strategijos. Parodoma, kaip radikaliai keitėsi grupinę tapatybę žyminčių terminų samprata ir interpretacija XX a. Tyrimas leidžia daryti išvadą, kad žodis „tauta“ XX a. pradžioje Lietuvoje pakeitė neutralų anksčiau vartotą žodį „žmonės“, kuriuo būdavo perteikiami graikiški žodžiai laos, neretai ir ethnos, ar lotyniškas populus, ir taip buvo sukonstruotos „tautos“; taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad žodynai, kuriuose LXX ir NT graikiškas terminas ethnos aiškinamas kaip stereotipiškai nurodantis nežydus, nekrikščionis, pagonis, yra anachronistiškai perdedantys, nors ir būta negatyvumo, siejamo su šiuo terminu krikščioniškoje kultūroje. Šitą negatyvumą tebegalima apčiuopti ir šiuolaikinėje lietuviškoje kultūroje per susvetimėjimą su lietuviškumu. Galiausiai straipsnyje aptariama lietuviškoji savivoka, pasireiškianti per svetimumo su savimi, su šiuolaikine visuomene momentus, ir pateikiami keli pavyzdžiai pastangų įveikti minėtą susvetimėjimą naujų utopijų kūrimu, tik utopijų, nukreiptų ne į ateitį, o į praeitį, bandančių perkurti Lietuvos istoriją, kurią esą šiuolaikiniai akademiniai istorikai yra iškraipę, taip lyg tapdami atsakingi už tą susvetimėjimą.
Pagrindiniai žodžiai: etniškumas, ethnos, tauta, Biblija, Biblijos vertimai, biblinė tauta, susvetimėjimas, lietuviškas etnosas, pagonybė.

CHANGES IN THE MEANING OF THE TERM ETHNOS: FROM THE BIBLE TRANSLATIONS TO THE NEW UTOPIAS
Aušra Kristina Pažėraitė

Summary
This article presents an analysis of the genesis of ethnic identity in the contemporary Lithuanian culture. In particular, the definitions of such words as “ethnos”, “ethnicity” are discussed by paying more attention to the fact that these words became common words denoting particular identities of the people only at the beginning of the post-colonial era (nearly synonymous to nation in the Soviet Union and denoting different minorities in the USA, Great Britain, etc.). In the second part of the article, the Biblical (LXX and the MT) words that name different peoples, group identities are compared, their use and the strategy of translation of various texts of the Bible into Lithuanian are analyzed. The article shows how radically the conception and interpretation of the terms that denote various biblical group identities have changed. In the Bible translations into Lithuanian, the word “nation” in the beginning of the 20th century replaced the ancient and more neutral word “people”, which conveyed the Greek word laos, sometimes also ethnos, or the Latin populus. Although the negativity of the term ethnos in its Christian usages can be perceived in the post-soviet Lithuanian culture, a conclusion is made that the traditional explication of the word ethnos in various dictionaries, which stereotypically denotes in LXX pagan people, non-Judeans, non-Christian, is an anachronistic exaggeration. In the final part of the article, certain aspects of post-soviet Lithuanian self-consciousness are discussed by pointing to the self-alienation of this consciousness on the “ethnic” background (Lithuanian nationality is equated to ethnicity, and the concept of ethnicity still preserves a certain negativity of the minority, if not hated, heathen, pagan minority). Finally, certain examples of the attempt to overcome this alienation are presented as the new Utopias, although oriented not toward the future, but back to the past as the attempts to create a new History of Lithuania instead of the present official academic History, which is considered as an essentially alienating one.
Keywords: ethnos, ethnicity, the Bible, nation, people, translations of the Bible, biblical nation, Lithuanian ethnicity, alienation, paganism.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)