Rizikos komunikacija Lietuvos prezidentų inauguracinėse kalbose
Media and Communication
Renata Matkevičienė
Published 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2011.0.3161
PDF

How to Cite

Matkevičienė R. (2011). Rizikos komunikacija Lietuvos prezidentų inauguracinėse kalbose. Information & Media, 55, 71-81. https://doi.org/10.15388/Im.2011.0.3161

Abstract

Politinės komunikacijos laukas – įdomus, platus ir intriguojantis. Toks jis yra ne tik visuomenės ir žiniasklaidos diskursuose, kur aptariamos politinio gyvenimo aktualijos, išryškinamos problemos, akcentuojami trūkumai ir sutirštinamos spalvos pristatant politinės situacijos, politikos veikėjų veikimo ar neveikimo pavyzdžius. Ne mažiau įvairius galimus požiūrio į politikos komunikaciją aspektus galima matyti ir moksliniame diskurse, kuriame aptariama ir analizuojama rinkimų komunikacija, tiriami įvaizdžių formavimo modeliai, visuomenės nuomonės ir darbotvarkės, kt.
Politikos komunikacijos srityje prezidentų inauguracinės kalbos tiriamos retai, tačiau šie tyrimai, o ypač jų pateikiami duomenys sustiprina inauguracinės kalbos svarbą. Mokslininkų darbuose pabrėžiama, kad prezidento inauguracinė kalba – tai būsimojo šalies vadovo prisistatymas, kuriame pateikiamos prioritetinės prezidento veiklos kryptys, nurodomi veiklos tikslai ir vertybės. Įprasta manyti, kad prezidentų inauguracinėse kalbose turi būti pristatyti ne tik prezidento, bet ir valstybės, jos atstovaujamų piliečių siekiniai. Taip pat prezidentų inauguracinėse kalbose aptariamos grėsmės šalies gyvenimui, piliečiams ar regionui, įvardijami grėsmių šaltiniai ir galimi padariniai.
Šio straipsnio tikslas – išanalizuoti Lietuvos prezidentų inauguracinėse kalbose komunikuojamą riziką. Straipsnyje pristatoma prezidento inauguracinės retorikos specifika, aptariama kalbose pateikiamos problematikos apžvalga, nurodomi Lietuvos prezidentų inauguracinių kalbų pavyzdžiai, atskleidžiantys ir išryškinantys šalies vadovų pateikiamą riziką šaliai, jos gyventojams, akcentuojantys rizikos radimosi priežastis, šaltinius ir galimas pasekmes.
Pagrindiniai žodžiai: rizika, politinė retorika, prezidentų inauguracinių kalbų retorika.

Risk Communication in Inauguration Speeches of the Presidents of the Republic of Lithuania
Renata Matkevičienė

Summary
Field of political communication is a wide-ranging and intriguing: it is not only the question discussed in public and media discourses, in which news of political life are analysed and there are highlighted the problems of the political situation, and political action models; various possible approaches to participants and processes of political communication are discussed in scientific discourse, by analyzing election communication, exploring the formation of images and patterns and agendas of public opinion. Political communication in the field of presidential inaugural speeches is rarely investigated. Scholars stress that the President’s inaugural speech is a presentation of the future leader of the country, in which priorities of presidential activities, identified objectives and values are presented. Presidential inaugural speeches delivered by the president are presentation of the visions of the future of the state. Presidents also discuss the country life, identify the sources of risk and potential consequences of the threats.
This article aims to analyze communicated risks in the presidential inaugural speeches. The article presents the analysis of definition of presidential inaugural rhetoric and its specificity, discuss samples of Lithuanian presidents’ inaugural speeches, demonstrating and showing the risks to the country, its people, highlighting the risks of emergence causes, sources and potential consequences.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>