Žurnalistika 2.0. Evoliucijos revoliucija?
Žiniasklaida ir naujosios medijos
Žygintas Pečiulis
Published 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2014..3918
PDF

How to Cite

Pečiulis Žygintas. (2014). Žurnalistika 2.0. Evoliucijos revoliucija?. Information & Media, 68, 100-112. https://doi.org/10.15388/Im.2014.3918

Abstract

Gyvename sudėtingoje skaitmeninėje tikrovėje, kurios pokyčių dydį ir pasekmes galės įvertinti tik ateities tyrėjai. Vos spėjame fiksuoti ir konstatuoti pokyčius, spėliojame rytdienos perspektyvas. Sunku apibendrinti, nes esame proceso dalis, tie patys informacijos kūrėjai ir vartotojai, sunkiai spėjantys reaguoti į tai, kas vyksta. Viena vertus, medijų ir žurnalistikos kaitoje galime įžvelgti evoliucijos, laipsniškos raidos bruožų. Kita vertus, neabejotini revoliuciniai procesai, griaunantys nusistovėjusią masinės komunikacijos ir informacijos sistemos tvarką. Mūsų siekis šiame tekste – fiksuoti šiandienos situaciją, apibendrinti pasaulio patirtį ir atkreipti dėmesį į tam tikras išryškėjusias tendencijas bei prieštaras, kai sėkmės sulaukia ir naujoviški skaitmeninės eros žurnalistikos projektai, ir konservatyvus tradicinės žiniasklaidos turinio ir formos išsaugojimas.
Pagrindiniai žodžiai: medijos, žiniasklaida, žurnalistika, skaitmeninė era, daugiaterpė raiška, turinio industrializacija.

Journalism 2.0. Revolution of evolution?
Žygintas Pečiulis

We live in a complicated digital reality whose outcomes and weight of changes can be estimated only by future researchers. We hardly trace and state changes, trying to guess the perspectives of tomorrow. As we are part of this process (creators and users of information), it is difficult to generalize and to respond to what is happening. On the one hand, we can see the attributes of evolution and gradual development in the changing media and journalism. On the other hand, unequivocal revolutionary processes demolish the established order of the mass media and information system. This study attempts to capture the current situation, to summarize the global experience, and to spotlight the main trends. We note the contradictions when the conservative retention of the traditional media content and form is similarly successful as the innovative digital era media projects.
Keywords: media, mass media, journalism, digital era, multimodal expression, content industrialization.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy