Tulžies latakų obstrukcija esant neoperabiliam kasos galvos navikui. Stentavimas ar paliatyvi operacija?
-
Jonas Jurgaitis
Marius Kryžauskas
Viktor Asejev
Juozas Stanaitis
Marius Paškonis
Virgilijus Beiša
Kęstutis Strupas
Published 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2014.3894
PDF

How to Cite

1.
Jurgaitis J, Kryžauskas M, Asejev V, Stanaitis J, Paškonis M, Beiša V, Strupas K. Tulžies latakų obstrukcija esant neoperabiliam kasos galvos navikui. Stentavimas ar paliatyvi operacija?. LS [Internet]. 2014Jan.1 [cited 2022Jun.25];13(3):184-91. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/3894

Abstract

Įvadas
Mechaninė gelta, kuri dažniausiai yra pirmasis kasos galvos vėžio simptomas, pasireiškia 90 % atvejų. Radikalus chirurginis gydymo būdas įmanomas tik 15–20 % ligonių, todėl taikomi paliatyvūs gydymo metodai: tulžies latakų stentavimas arba bi­liodigestyvinių jungčių suformavimas. Abu gydymo metodai yra lygiaverčiai ir nėra kriterijų, kurie leistų pasirinkti vieną iš jų.
Ligoniai ir metodai
Atliktas retrospektyvusis tyrimas. Ligoniai, kuriems diagnozuotas kasos galvos navikas ir pasireiškė mechaninė gelta, buvo suskirstyti į dvi grupes pagal atliktą paliatyvaus gydymo metodą: A grupę sudarė ligoniai, kuriems buvo stentuoti tulžies latakai, B grupę – ligoniai, kuriems atlikta biliodigestyvinė anastomozė. Analizuoti klinikiniai duomenys, komplikacijos, išgy­venamumas, vidutinė ligonio gydymo kaina.
Rezultatai
Į tyrimą įtraukti 182 ligoniai: 94 (52 %) – atliktas endoskopinis tulžies latakų stentavimas ir 88 (48 %) – suformuota biliodiges­tyvinė anastomozė. A grupės pacientų vidutinis išgyvenamumas buvo mažesnis nei B grupės pacientų – atitinkamai 106,5 (6–705) ir 188,5 (1–744) dienos (p=0,026). Tolimosios metastazės nustatytos 34 (36 %) A grupės ligoniams ir 30 (34 %) – B grupės. Abiejų grupių ligonių, turinčių metastazių, išgyvenamumas mažai kuo skyrėsi: A grupės ligonių – 84,5 (6–354) dienos, o B grupės – 82,5 (9–542) dienos, p=0,38. Komplikacijų pasireiškė 17 % A grupės ir 19 % B grupės ligonių. A grupės paciento vidutinės gydymo išlaidos sudarė 6491 Lt, B grupės – 11 627 Lt.
Išvados
Išplitęs kasos galvos navikas su tolimomis metastazėmis lemia trumpesnį išgyvenamumą, todėl šiems ligoniams rekomen­duojama stentuoti tulžies latakus. Esant neoperabiliems kasos galvos navikams be metastazių, indikuojama biliodigestyvinė anastomozė.
Reikšminiai žodžiai: kasos galvos vėžys, mechaninė gelta, stentavimas, biliodigestyvinė anastomozė

Biliary tract obstruction in nonresectable tumour of pancreatic head. Stenting or palliative operation?
Jonas Jurgaitis, Marius Kryžauskas, Viktor Asejev, Juozas Stanaitis, Marius Paškonis, Virgilijus Beiša, Kęstutis Strupas

Background
Obstructive jaundice, which usually is the first symptom of tumour of the pancreatic head, occurs in 90% of cases. Due to the fact that radical surgery is possible only for 15–20% of patients, obstructive jaundice is treated by applying palliative methods (endoscopic biliary tract stenting or biliodigestive anastomosis). Both palliative methods are equal, and there are no criteria that would determine the option of treatment.
Matherials and methods
A retrospective analysis of patients with a pancreatic head tumour and obstructive jaundice was made. Patients were divided into two groups according to the applied palliative method: group A – biliary tract stenting, group B – biliodigestive anasto­mosis. Clinical data, complications, the survival of patients and the average cost of treatment for one patient were compared.
Results
182 patients were involved in the analysis, of them 94 (52 %) underwent biliary tract stenting and 88 (48%) biliodigestive anastomosis. The median of the survival of patients in group A was shorter than in group B – 106.5 (6–705) versus 188.5 (1–744) days, p = 0.026. Distant metastases were determined in 34 (36 %) patients of group A and in 30 (34%) of group B. The median survival of patients with distant metastases was approximately equal: in group A – 84.5 (6–354) days, in group B – 82.5 (9–542), p = 0.38. Complications in group A occurred in 17%, and in group B in 19% of cases. The average cost of treatment reached 6491 Lt for one patient in group A and 11 627 Lt in group B.
Conclusions
Advanced tumour of pancreatic head with distant metastases is a condition for a shorter survival; thus, biliary tract stenting is indicated. Inoperable tumour of pancreatic head without distant metastases is an indication for applying a biliodigestive anastomosis.
Key words: tumour of pancreatic head, obstructive jaundice, stenting, biliodigestive anastomosis

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>