Smulkiosios dvasininkijos kolektyvinis portretas
ABOUT THE DEFENCE OF THESIS AT THE DEPARTMENT OF HISTORY IN VILNIUS UNIVERSITY
Vladas Liepuonius
Published 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/LIS.2012.0.7438

How to Cite

Liepuonius V. (2015) “Smulkiosios dvasininkijos kolektyvinis portretas”, Lietuvos istorijos studijos, 300, pp. 171-180. doi: 10.15388/LIS.2012.0.7438.