Autoriams, rengiantiems straipsnius mokslo darbams “Ekonomika”, žinotina
Back Matter
Ekonomika Žurnalas
Published 1999-12-01
https://doi.org/10.15388/Ekon.1999.16624
PDF

How to Cite

Žurnalas E. (1999) “Autoriams, rengiantiems straipsnius mokslo darbams ‘Ekonomika’, žinotina”, Ekonomika, 48, p. 162. doi: 10.15388/Ekon.1999.16624.

Abstract

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy